CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

archief 2005 >>>

Archief 2004

CDA Kerst en Nieuwjaarsboodschap23-12-2004
In het Waekblaad plaatste het CDA de volgende boodschap.

Zoals gebruikelijk plaats het CDA
in het Waekblaad de week voor kerst
een grote advertentie met een beknopt overzicht
van de bereikte resultaat in het afgelopen jaar.
En niet te vergeten de
Kerst en Nieuwjaarsboodschap.

Klik op de krant voor de tekst
Kerst en Nieuwjaarswens in het Waekblaad
Thema-avond CDA29-11-2004
Op 29 november 2004 vond weer een thema-avond plaats.

Op initiatief van het CDA Echt-Susteren vond op 29 november 2004 in Buurthuis St. Joris te Echt-Noord een druk bezochte openbare thema-avond plaats over het actuele landelijk beleid, de sociale zekerheid en het provinciaal en gemeentelijk ouderenbeleid. Een prominent aantal sprekers had aan de uitnodiging gehoor gegeven. Zo waren aanwezig CDA Tweede Kamerlid Jos Hessels, Gedeputeerde Herman Vrehen, de wethouders Peter Pustjens en Sjra Dirks en de heer Huub Koopmans. CDA Tweede Kamerlid Jos Hessels gaf een helder inzicht in het landelijk beleid. Met een beamerpresentatie verhelderde Jos Hessels zijn betoog. Jos presenteerde een mooi opgebouwde presentatie van staatsschuld, loonontwikkeling, aankomende vergrijzing, arbeidsparticipatie tot pensioen. De vele vragen uit de zaal droegen bij aan een levendige discussie.
Vervolgens gaf wethouder Peter Pustjens een toelichting op het sociale beleid in Echt-Susteren. Aansluitend verzorgde de heer Huub Koopmans een vurig pleidooi over de ervaringen vanuit de cliëntenraad met betrekking tot het sociaalbeleid en het minimabeleid. Huub had veel losgemaakt, gezien de brede discussie die volgde tussen Tweede Kamerlid, wethouder, raadslid en belangstellende aanwezigen.
Hierna was het de beurt aan Gedeputeerde Herman Vrehen. De Gedeputeerde lichtte het provinciale beleid toe en met name het ouderenbeleid. Herman gaf aan dat de provincie veel geld steekt in de jeugdzorg in Limburg. Voorts gaf hij aan dat in de toekomst het aantal inwoners in Limburg zal dalen. Gemiddeld wordt men ouder en er ontstaat een andere groep ouderen, mensen die meer behoefte hebben aan zorg en die hogere eisen stellen aan hun omgeving. Het bouwen van levensbestendige woningen in Limburg is volgens de Gedeputeerde een kans, maar ook een opgave. Onder andere het duizend woningenplan van de Provincie biedt starters een kans. Herman gaf aan dat door de combinatie wonen, welzijn, zorg beweging in de markt ontstaat.
Wethouder Sjra Dirks sloot hierop aan met een presentatie van het gemeentelijk ouderenbeleid. De wethouder gaf aan dat gestimuleerd moet worden om de senioren zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Hij gaf aan dat de ouderen erbij horen en participeren in de samenleving. De wethouder onderstreepte het grote belang van de vrijwilligers en mantelzorgers om hierop in te spelen, om de ouderen zo lang mogelijk mobiel te laten blijven. Aansluitend ontstond er een brede discussie inzake het bevorderen van het wonen van jongeren in hun kern, het ondersteunen van vrijwilligers dat Gedeputeerde Herman Vrehen de uitspraak ontlokte “vrijwilligers is het cement in de samenleving”, de inzetbaarheid van vitale 65-plussers en het bevorderen van de leefbaarheid in de kernen.


Website CDA16-07-2004
De website CDA Echt-Susteren in opbouw.
Welkom op de site van de CDA afdeling Echt-Susteren,
de pagina's zijn nog in de opbouw- en testfase.
Binnenkort hopen we U hier te mogen begroeten
en u van informatie te voorzien.