CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2005archief 2007 >>>

Archief 2006

CDA23-11-2006
Uitslag 2e Kamerverkiezing 22 november 2006.

CDA wint goud……

Wij willen de landelijke fractie van het CDA feliciteren met het door hun behaalde resultaat.
Het CDA behaalde in onze gemeente 6186 stemmen en dat vertaalt zich grafisch in het volgende resultaat in de gemeente Echt-Susteren.

Uitslag 2e kamerverkiezing 22 november 2006

Bron: www.nederlandkiest.nl

Uitgesplitst per CDA kandidaat
Balkenende, Jan Peter4060
Verhagen, Maxime386
van der Hoeven, Maria866
Verburg, Gerda9
Donner, Piet Hein30
Wijn, Joop11
van Geel, Pieter7
Atsma, Joop2
Sterk, Mirjam15
Schreijer-Pierik, Annie37
Schinkelshoek, Jan3
de Vries, Jan1
Spies, Liesbeth6
Ferrier, Kathleen1
van Gennip, Karien4
Ormel, Henk Jan2
van Heugten, Ruud7
van Haersma Buma, Sybrand1
Koopmans, Ger113
van der Knaap, Cees1
van de Camp, Wim1
Blanksma-van den Heuvel, Elly1
Koppejan, Ad1
Jager, Rikus1
van Dijk, Jan Jacob1
Schermers, Janneke4
Mastwijk, Jan8
de Nerée tot Babberich, Frans1
Biskop, Jack1
Hessels, Jos459
ten Hoopen, Jan2
van Vroonhoven-Kok, Nicolien3
Kortenhorst, Jules1
Knops, Raymond18
Uitslag, Sabine8
Aasted-Madsen-van Stiphout, Ine64
Pieper, Hein2
van der Werf, Marieke1
Hanssen, Theo40
Kempen-van Dommelen, Gerda1
Kolodziejak, André5
Jalink, Luc1


CDA afdeling ECHT-SUSTEREN26-10-2006
Brief van fractievoorzitter Martijn van Helvert aan college van B&W.

Bereikbaarheid voorzieningen in de kernen……

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP: BEREIKBAARHEID VOORZIENING IN NIEUWSTADT

Susteren, 19 oktober 2006

Geachte heren,

Via dit schrijven wil ik mijn vragen en uw aandacht richten op het volgende.
ingang winkel/postbankservicepunt aan de Haverterstraat in Nieuwstadt In de kern Nieuwstadt ligt een dependance van het postkantoor. De zaak is gevestigd in de lokale slijterij aan de Haverterstraat. Het CDA is zeer blij met het feit dat deze voorziening aanwezig is in deze kern. Er wordt ook veel gebruik van gemaakt. Een gemeente moet alles wat in haar bereik ligt doen om deze voorziening te handhaven.
Echter, in de afgelopen weken hebben steeds meer geluiden mij bereikt, die aandringen op het verbeteren van de bereikbaarheid van deze voorziening. Wat is er aan de hand? Om het postkantoor binnen te kunnen gaan moeten er eerst een tweetal treden bestegen worden. Door gebruikers van rolstoelen en rollators, maar ook door mensen die slecht ter been zijn, wordt dit als een probleem ervaren. Met rolstoelen is het niet mogelijk binnen te komen en met rollators is het nauwelijks mogelijk.
Uiteraard is de entree in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor de eigenaar of uitbater van de winkel. Hiermee zou uw college zich makkelijk van deze zaak kunnen distantiëren, maar ik wil u waarschuwen voor een dergelijke bureaucratische houding. Immers, de zaak is om een tweetal redenen het bekijken waard.

Allereerst zijn de stoep en de winkel zeer smal. Een dergelijk hoogteverschil overbruggen, is niet realiseerbaar in de winkel. Ook op de stoep is dat niet haalbaar, wanneer we een op de gevel loodrecht gelegen ‘oprit’ zouden moeten maken. Daarom zal een verhoging van de stoep parallel aan de winkelgevel de oplossing moeten zijn. Hiervoor heeft de eigenaar de hulp van de gemeente nodig.
Vervolgens is deze zaak ook het bekijken waard, omdat de gemeente heeft aangegeven waarde te hechten aan een kernenbeleid, waarbij de voorzieningen in de kernen zoveel mogelijk gehandhaafd kunnen worden. De bereikbaarheid van de voorzieningen speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Hiermee geeft de gemeente aan dat zij zich verantwoordelijk voelt voor de noden in de kernen van onze gemeente. Het per direct afwijzen van een aanvraag om een stoep te verhogen voor het postkantoor, omdat dit puur en alleen in het belang van de middenstander zou zijn, zou haaks staan op dit verantwoordelijkheidsgevoel. Het zou best kunnen zijn dat u juridisch gezien niet verantwoordelijk bent voor het bereikbaar maken van het postkantoor. Ik spreek u namens het CDA ook niet aan op uw verantwoordelijkheid, maar op uw verantwoordelijkheidsgevoel in deze.

En in die zin wil ik het probleem ook breder trekken. Ik haal nu wel een urgent probleem in Nieuwstadt aan, maar wellicht zijn er in de vele kernen in onze gemeente wel meer van dergelijke situaties. De vraag is in hoeverre de gemeente een beeld heeft van de problemen. Een andere vraag zou kunnen zijn hoe de gemeente daarmee wenst om te gaan in de toekomst, maar ook direct, zoals in het boven beschreven geval in Nieuwstadt.
Wanneer we zien dat onze kleine kernen vergrijzen; wanneer we zien dat er meer rolstoelen en meer rollators worden gebruikt; is er dan geen taak weggelegd voor de gemeente om voorzieningen in kernen bereikbaar te houden? Het CDA is van mening dat het wel het geval is.

Het lijkt het CDA een goed idee om de situatie rondom de slechte bereikbaarheid van het postkantoor in Nieuwstadt als pilotproject te nemen. Het college kan dit snel ter hand nemen. Als zij met de eigenaar van de winkel om de tafel gaat zitten om te kijken in hoeverre de gemeente en de eigenaar iets voor de bereikbaarheid kunnen betekenen, dan kunnen er goede zaken ontwikkeld worden voor de leefbaarheid in Nieuwstadt. Dit kan dan als voorbeeld dienen voor vergelijkbare probleemsituaties in andere kernen. Het zou een schoolvoorbeeld van een goed kernenbeleid kunnen zijn. Ik roep u namens het CDA op om deze kans niet te laten liggen.

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is uw college op de hoogte van het feit dat het postkantoor in Nieuwstadt voor rolstoelen en rollators niet bereikbaar is?
2. Is uw college het met mij eens dat het voor de kern Nieuwstadt van belang is dat het postkantoor blijft zetelen in de kern?
3. Is uw college het met mij eens dat de gemeente, in acht nemende het kernenbeleid, alles binnen haar macht in het werk moet stellen om de voorzienig te handhaven in Nieuwstadt?
4. Is uw college het met mij eens dat wanneer de kernen vergrijzen het aantal rolstoelen en rollators zal toenemen in de kernen?
5. Heeft de gemeente een wettelijke taak in het bereikbaar maken van voorzieningen? Zo ja, welke?
6. Is uw college bereid om mee te werken aan een verhoging van het trottoir aan de Haverterstraat in Nieuwstadt ter hoogte van het postkantoor?
7. Is uw college op de hoogte van eventuele vergelijkbare probleemsituaties in andere kernen?
8. Heeft uw college een visie op de wijze waarop de gemeente hiermee om wenst te gaan in de toekomst?
9. Is uw college bereid om de bereikbaarheid van het postkantoor in Nieuwstadt als pilot-project te nemen om tot een goede oplossing te komen in Nieuwstadt, alsmede tot een goed voorbeeld voor vergelijkbare situaties in andere kernen?
10. Is uw college het met mij eens dat hier een kans voor het grijpen ligt om te laten zien wat een goede kernenbeleid in zou moeten houden?

Hopende op een spoedige en heldere beantwoording, opdat de problematiek zo snel mogelijk van de baan kan zijn in Nieuwstadt, sluit ik af met vriendelijke groet,


Namens het CDA Echt-Susteren,


Martijn van Helvert, fractievoorzitter


CDA afdeling ECHT-SUSTEREN01-06-2006
CDA Echt-Susteren bezoekt Europees Parlement op 27 juni 2006.

Ria Oomen nodigt ons uit in Brussel……

Op dinsdag 27 juni aanstaande brengt het CDA Echt-Susteren een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Dit op uitnodiging van ons aller Ria Oomen-Ruijten.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.00Vertrek Nieuwe Markt Echt
09.15Vertrek voormalige Gemeentehuis Susteren
11.00-11.15Ontvangst in Brussel met koffie en thee
11.15-12.00Rondleiding en bezoek aan de publieke tribune
12.00-13.00Gesprek met Ria Oomen-Ruijten
13.00-14.15Lunch in het Bezoekersrestaurant
14.30-17.30Rondleiding door Brussel o.l.v. een gids
19.00Aankomst Susteren/Echt
Soms moeten tijdens de rondleiding enige afstanden te voet worden afgelegd. Dit ter informatie voor mensen, die slecht ter been zijn.
Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen aan dit uitstapje. CDA-leden en partners mogen het eerst aanschuiven, daarna CDA-sympathisanten. Het is van belang dat iedere deelnemer een geldig legitimatiebewijs meeneemt. (Ter informatie: een rijbewijs wordt niet tot een legitimatiebewijs gerekend.)

Voor opgave en nadere informatie kunt u terecht bij Sjra Dirks: schriftelijk (adres: Imkerstraat 29, 6101 GX Echt), per mail (dirks29@zonnet.nl) of telefonisch (0475-483100)
Bij opgave vermelden: naam, adres en geboortedatum van de deelnemer; dit is nodig omdat het bezoek officiëel bij de beveiliging van het Parlement moet worden aangevraagd.
Aanmelding uiterlijk 10 juni 2006.


CDA afdeling ECHT-SUSTEREN30-05-2006
CDA Echt-Susteren kiest nieuwe voorzitter op 30 mei 2006.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 mei 2006 werd Raymond Schlössels gekozen tot nieuwe voorzitter.
Hij volgt hiermee Frits Duykers op die deze funktie al vele jaren bekleedde.
Wij wensen dhr. Schlössels veel succes toe met zijn nieuwe taak als voorzitter.
Verder werd tijdens deze vergadering verslag gedaan van de nieuwe wethouders verdeling. Zo is wethouder Peter Pustjens benoemd voor 0,6 FTE en wethouder Jos Beckers voor 0,85 FTE.


CDA afdeling ECHT-SUSTEREN08-03-2006
CDA Echt-Susteren verliest 1 zetel bij de raadsverkiezing van 7 maart 2006.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezing zijn we een zetel kwijtgeraakt.
De resultaten van onze kandidaten kunt u bekijken op de kandidatenlijst.

De heer Henk Maessen zal in de komende weken alle partijen benaderen met de vraag hoe zij vinden dat de uitslag van de verkiezingen vertaald dient te worden naar een te vormen coalitie. Hij wordt bijgestaan door Jac Janssen welke in de oude coalitie wethouder is.
Namens het CDA zullen Peter Pustjens en Jos Beckers de onderhandelingen ingaan.