CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2007 archief 2009 >>>

Archief 2008

CDA23-12-2008
Kerstgroeten.


Kerstwensen


Ons bestuur, onze fractie en onze wethouders wensen u een
Zalig kerstfeest en een Gezegend 2009
Wij danken u voor uw steun, uw constructieve en kritische bijdrage in 2008 en we hopen dat we weer op uw inzet mogen rekenen in 2009. In het komende jaar zal het CDA weer zijn uiterste best doen om een goede koers te blijven varen met onze gemeente. In 2009 zullen we tevens hard moeten werken voor de Europese verkiezingen en we zijn dan ook al druk bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010.

Namens het hele team,

Raymond Schlössels, voorzitter en
Martijn van Helvert, fractieleider


CDA22-12-2008
Meer dan 40 putdeksels ontvreemd.


Meer dan veertig putdeksels ontvreemd


In Susteren zijn in minder dan twee weken tijd al meer dan veertig putdeksels gestolen. Gemeente Echt-Susteren stelt alles in het werk om gevaarlijke situaties te voorkomen, maar kan de frequentie van de vermissingen maar moeilijk bijbenen.

Woordvoerster Marjan van der Heijden van de gemeente noemt de diefstallen een dagelijks terugkerend probleem. „Hoewel we iedere dag weer nieuwe meldingen binnenkrijgen, is nog niemand op heterdaad betrapt.”

Er hebben zich vooralsnog geen gevaarlijke situaties voorgedaan. „Dat hopen we ook zo te houden. We vragen de verkeersdeelnemers dan ook alert te blijven wanneer ze door de straten van Susteren rijden. Zeker omdat er zoveel nieuwe gevallen bijkomen, dat het voor de gemeente moeilijk is om er snel bij te zijn.”

CDA-fractieleider Martijn van Helvert keurt het weghalen van putdeksels sterk af: “Ik weet niet of het een actie is van jongelui die menen grappig te zijn, of dat het gaat om mensen die een conflict hebben met de gemeente. Dat maakt eigenlijk ook niet uit. De dader realiseert zich niet dat hij mensen in groot gevaar brengt.” Martijn heeft al contact met de politie. Zij doen hun uiterste best om “de boef” zo snel mogelijk in de kraag te grijpen.

Om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen verzoekt de gemeente eenieder goed op te blijven letten. „We wachten op de tip die ervoor zorgt dat de verkeerssituatie in Susteren snel weer veilig wordt.”


CDA19-12-2008
Essentgelden zijn goed terecht gekomen.


Essentgelden zijn goed terecht gekomen!


„Als iemand meent dat de Essentgelden door het voeren van betere procedures op andere plaatsen terecht waren gekomen, dan heeft diegene het mis. Het geld is goed terecht gekomen en wij praten over procedures. En van het praten over procedures is nog nooit een inwoner van Echt-Susteren beter geworden.”

Met die woorden beëindigde fractieleider Martijn van Helvert zijn betoog in eerste instantie. Hij stelde het volgende in de raadsvergadering van 18 december 2008, toen de besteding van de Essentgelden aan de orde was. Hij zei hierover het volgende.

„Als je de media-aandacht bekijkt rondom dit onderwerp, dan denk je bij jezelf: Waar zijn we terecht gekomen? Het gaat goed met onze gemeente. We zijn de enige gemeente in Limburg, die de taakstelling voor de volkshuisvesting gehaald hebben in Limburg.
We kregen van PVDA-gedeputeerde Wolfs een pluim voor het als enige gemeente van de Provincie halen van de taakstelling voor het Asielbeleid.
We hebben één van de ruimste en beste subsidieverordeningen in Limburg.
We staan in de top 5 van Nederland bij het terugbrengen van werklozen.
We zijn de enige gemeente in Limburg die de woonlasten verminderen.
Ondanks die lastendaling kunnen we toch nog 2 jaren achter elkaar € 750.000, - terug laten vloeien aan de bevolking door knelpunten in de samenleving op te lossen.

Het gaat zo goed in onze gemeente en dan staat er zo’n artikel in de krant. Dit is slecht voor het beeld van de gemeente.

Wat is er gebeurd?
In de voorjaarsnota heeft de raad een motie aangenomen die aangeeft dat er vanuit de Essentgelden € 250.000, - vrijgemaakt dient te worden voor een aantal knelpunten in beleidsterreinen. In de motie worden de bedragen bij de knelpunten en beleidsterreinen gezet. De motie geeft ook nog aan dat het college in dialoog met personen, verenigingen en instellingen deze knelpunten op moet lossen met de genoemde bedragen in totaal € 250.000, -
En dat is exact wat de wethouders gedaan hebben. Zij hebben de motie van de raad op het woord nauwkeurig uitgevoerd.

Het nadeel is dat zij de weg om tot dit doel te komen niet goed hebben bewandelt. Daarin hebben zij zich niet aan alle bepalingen en regels gehouden. En dat is niet goed. Een wethouder moet de wet houden. Van onze burgers verlangen wij ook als ze zich aan de regels houden. Dit moeten de wethouders ook doen. De geschreven brieven van wethouders namens de fractie, keurt het CDA af. We zijn sinds een aantal jaren duaal bezig en de wethouder mag geen brieven meer schrijven namens de fractie. Dat is aan fractievoorzitters. Daarom is het goed dat de burgemeester dit aan de orde stelt. Het CDA waardeert het dat onze burgemeester onze wethouders erop wijst dat er regels zijn in dit huis.

Als ik moet antwoorden op de vertrouwensvraag: Hebben wij nog vertrouwen in de wethouders? Dan zeg ik: Ja! Er is geen geld verdwenen. Het college heeft tot op de komma en de cent aangegeven naar welke knelpunten het geld gegaan is en het geld is bij de juiste knelpunten terecht gekomen.

Voorzitter, De raad moet beter uitkijken dat zij juiste moties en amendementen formuleert. De griffie moet goed meekijken en adviseren of het beoogde doel met de in te dienen motie s ook gehaald kan worden. Het college moet zich aan de regels houden en de voorzitter moet zorgen dat dit gebeurt, maar ook dat de sfeer in het college werkbaar blijft. En aan dat laatste zal nog flink gewerkt moeten worden na vandaag.

En tot slot, voorzitter, heb ik nog een nieuwsflash voor de oppositie, de pers en alle anderen.
„Als iemand meent dat de Essentgelden door het voeren van betere procedures op andere plaatsen terecht waren gekomen, dan heeft diegene het mis. Het geld is goed terecht gekomen en wij praten over procedures. En van het praten over procedures is nog nooit een inwoner van Echt-Susteren beter geworden.”


CDA19-12-2008
Subsidie voor kerkkoren.


Subsidie voor kerkkoren


Het CDA is van mening dat ook kerkkoren gesubsidieerd moeten kunnen worden als ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als profane koren.
Kerkkoren werden nu uit de subsidieverordening geweerd, omdat ze een kerkkoor waren. Het CDA was het daar niet mee eens.

„Je moet niet naar de achtergrond kijken van een koor, maar naar de waarde die ze hebben voor het gemeenschapsleven.” Zo laat fractieleider Martijn van Helvert weten.
Via een kort amendement in de raadsvergadering van 18 december 2008 wist hij dit aan te passen en kreeg niet alleen de steun van de coalitie, maar van de gehele raad. Het college dacht aanvankelijk nog dat zij dit konden doorschuiven naar de evaluatie van de subsidieverordening die in 2009 zal plaatsvinden. Maar hier wilde het CDA niet op wachten.
Martijn: „Als we met zijn allen ervan overtuigd zijn dat ze gesubsidieerd moeten worden, dan moeten we ook niet wachten op een evaluatie.”

Kerkkoren kunnen in 2009 dus recht hebben op subsidie.


CDA18-12-2008
Vangrail langs Duitse weg bij Nieuwstadt.


Vangrail langs Duitse weg bij Nieuwstadt


Het college van B&W is het eens met het CDA dat de situatie in Nieuwstadt langs de Duitse snelweg gevaarlijk is. Er is een klein stukje, direct als auto’s van het viaduct af komen rijden, waar geen vangrail staat. En juist dat stukje ligt het dichts bij het voet- en fietspad van de Millenerweg.
De brief van Martijn van Helvert aan B&W kunt u lezen onder het nieuwsitem van 17-11-2008. Het betreft een provinciale weg en daarom zal het college dit aankaarten in Maastricht bij het College van Gedeputeerde Staten. Zo laat het college van Burgemeester en Wethouders weten in hun beantwoording van de brief.
Martijn van Helvert: „Dit is weer een stap vooruit. Het is goed dat de gemeente optrekt naar de Provincie. Het is zak om er wel enige snelheid in te houden. We zullen wethouder Bocken dus regelmatig aan de jas trekken. Immers, deze situatie moet zo snel mogelijk opgelost worden.”


CDA18-12-2008
Burgerparticipatie van start.


Burgerparticipatie van start.


Het CDA is zeer tevreden over het besluit van het College om drie pilot-projecten te starten met burgerparticipatie. Bij de volgende drie onderwerpen zullen burgers dus nadrukkelijk betrokken worden:

1.    Centrumplan Susteren
2.    Reconstructie Plats
3.    Nota Minimabeleid

Martijn van Helvert ziet dit als een stap voorwaarts voor de democratie in de gemeente: „Het is niet meer van deze tijd om besluiten alleen van binnen de muren van het gemeentehuis te nemen. Verschillende wethouders, raadsleden en ambtenaren zullen daaraan moeten wennen. Het zal ook met vallen en opstaan geleerd moeten worden. Maar het is een goede zaak!”


CDA11-12-2008
Verkeersveiligheid rondom Connect College.


Verkeersveiligheid rondom Connect College


Ruim een jaar geleden stelde Raadslid Wim Jessen vragen over de verkeersonveilige situatie rondom het Connect College. Binnen een maand antwoordde het college van B&W dat het inderdaad gevaarlijk was en dat er maatregelen genomen zouden worden.

Een jaar later is er nog steeds niets gebeurd aan de situatie. Wim Jessen: „Ik vind het een slechte zaak dat nog niets geregeld is. Ik kaart het niet voor niets aan. Het college zegt niet voor niets dat ze mij gelijk geven. Maar vervolgens zitten we nog met dezelfde gevaarlijke situatie.”

Een attente medewerker van het Connect College vroeg fractieleider Martijn van Helvert waarom nog niets gebeurd was, ondanks de berichten vorige jaar over de brief van Wim Jessen en het positieve antwoord van het college.

Martijn: „Het is raar dat er nog niets gebeurd is. Navraag bij wethouder Bocken heeft opgeleverd dat er wel gewerkt is aan een plan, maar dat er enig verzet in de buurt bestond tegen de plannen. Na een periode van overleg is besloten het plan terug te trekken om een nieuw plan te maken. Het nieuwe plan staat nu gepubliceerd in het Waekblaad.”

Een grove schatting geeft aan dat het ongeveer €250.000, - gaat kosten. Dit geld is er nog niet en kan door de raad pas vrij gemaakt worden (als een meerderheid dat wenst) in de voorjaarsnota in 2009.

Het CDA betreurt dat dit zo lang moet duren.
Daarom vindt het CDA dat de gemeente al moet anticiperen op en te nemen besluit, zodat men niet pas begin juni 2009 kan beginnen met de voorbereidingen. Vanaf het besluit moet de schop vrijwel direct in de grond.

„Het doel is”, zo laat Martijn van Helvert: „dat bij de aanvang van het schooljaar 2009-2010 de situatie is aangepast.


CDA11-12-2008
CDA eist actie voor doorstroom verkeer.


CDA eist actie voor doorstroom verkeer!


De openstelling van de A73-zuid zorgt voor extra verkeersdruk op de A2 tussen Vonderen en Kerensheide. Vooruitlopend op een aantal (structurele) infrastructurele maatregelen (gepland tussen 2010 en verder, in het gebied tussen Maasbracht-Geleen) wil de regio de kwaliteit van de doorstroming op de A2 zo goed mogelijk waarborgen.
Het CDA heeft in de algemene beschouwingen gezegd dat de gemeente goede afspraken moet maken om de doorstroom in de gemeente zo goed mogelijk te waarborgen.

Fractieleider Martijn van Helvert: „We weten allemaal dat het verkeer drukker zal worden in de periode dat werkzaamheden aan de orde zijn. Dat is in principe ook niet erg. Ik eis wel van alle bestuurders en ambtenaren een maximale inspanning om de overlast tot een minimum te beperken.”

Het college heeft deze oproep ter harte genomen en is om de tafel gegaan met de wegbeheerders in dit gebied. Er zijn verkeersmaatregelen voorgesteld om het verkeer op de A2 (Noord - Zuid as) zo lang mogelijk rijdende te houden. Deze maatregelen zijn voorgelegd aan een klankbordgroep van partners uit de regio.

Het voor dit doel in het leven geroepen bestuurlijk overleg A2 Kerensheide-Vonderen, waaraan Echt-Susteren ook deelneemt, heeft vervolgens de voorgestelde maatregelen geaccordeerd. Deze winter wordt een nulmeting gemaakt van het verkeer om inzicht te krijgen in hoeveel en welke voertuigen, welke wegen gebruiken.

Het CDA heeft aangedrongen op een betere doorstroom bij de T-splitsing van af de Provinciale weg bij het Shell-tankstation in Sittard (afslag Dr. Nolenslaan). Dit veroorzaakt namelijk de enorme filevorming vanaf Op de Vos bij Nieuwstadt.

Ontwikkelingen A2 Vonderen – Kerensheide


De A2 tussen Vonderen en Kerensheide is de flessenhals van Limburg. Veel (vracht)verkeer maakt gebruik van deze Noord – Zuidverbinding, zeker nu de A73-zuid geopend is.

Extra rijstroken
Om de doorstroming op de A2 ter plaatse voor de langere termijn te verzekeren krijgt de A2 extra rijstroken. De aanleg van deze ‘verbreding’ wordt in 2016 opgepakt. Dit is dus nog erg ver weg. Tot 2016 zal het te druk zijn op de A2. Rijkswaterstaat zal daarom, vooruitlopend op de ‘verbreding’, spitsstroken realiseren. Volgens planning zal Minister Eurlings begin 2009 het Tracébesluit voor de aanleg van de zuidelijke spitsstrook (vanaf A2 Vonderen richting Urmond nemen. Als het volgens planning verloopt, wordt de zuidelijke spitsstrook in 2010 in gebruik genomen. Verwacht wordt dat de aanleg van de spitsstrook in noordelijke richting in 2011 kan starten.

Het CDA stelt dat de gemeente voortdurende de vinger aan de pols moet houden om te bezien in hoeverre het provinciale en gemeentelijke wegen (over)belast worden. Hoe sneller problemen gesignaleerd worden, hoe sneller tot actie over gegaan kan worden.


Overzicht mogelijke verkeersmaatregelen A2 Vonderen - Kerensheide


1. Opstellen regelscenario
Een regelscenario is een draaiboek waarin staat aangegeven wie, wat, wanneer moet doen. In het regelscenario wordt het hele proces van inzet van maatregelen, evaluatie en aanpassing vastgelegd.

2. Dynamisch inhaalverbod vrachtwagens tussen Kerensheide en Het Vonderen opheffen
Door het inhaalverbod ontstaat momenteel een muur van vrachtverkeer op de rechter rijstrook van de A2 waardoor verkeer moeilijker kan uitvoegen. Bij hoge verkeersintensiteiten (drukte) rijdt het verkeer over het algemeen langzamer. Dan is het geen probleem om vrachtverkeer te laten inhalen; het inhaalverbod kan dan (tijdelijk) opgeheven worden.

3. Dynamische snelheidsdeken
Bij een bepaalde drukte wordt een lagere toegestane snelheid aangehouden. Door bij hoge verkeersintensiteiten de maximale toegestane snelheid te verlagen naar een snelheid tussen 100-70 km/u ontstaat een homogener verkeersbeeld en neemt – over het algemeen – de capaciteit van de weg toe.

4. Bij alle op- en afritten: doorgetrokken streep links en verlengen van in- en uitvoegstroken
Door het aanpassen van de markering bij alle op- en afritten tussen Kerensheide en Vonderen krijgt het verkeer een ruimere mogelijkheid om (veilig) in en uit te voegen. Deze maatregel is op diverse plaatsen – waar dat gemakkelijk kon - al uitgevoerd.

5. Toeritdoseerinstallatie
Door middel van de Toeritdoseerinstallatie wordt verkeer druppelsgewijs toegelaten op de A2. Deze installaties zijn voorzien voor de toeritten bij Roosteren, Born en Urmond.
Hierdoor kan het verkeer eenvoudiger invoegen dan wanneer het als een colonne wil invoegen. Gevolg: een betere doorstroming op de A2.

6. Dynamisch tonen van een rood kruis
Voor het verkeer komende vanaf de richting Eindhoven wordt voor de aansluiting met de A73 een rijstrook afgekruist (als de gemiddelde snelheid lager is dan 70 km/u).
Voor het verkeer vanuit het zuiden wordt voor de aansluiting met de A76 een rijstrook afgekruist. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er minder verkeer op hetzelfde moment de A2 op rijdt.

7. Rerouten verkeer onderliggend wegennet
In het kader van een betere benutting van het wegennet wordt het verkeer tussen Roermond en Parkstad via het onderliggende wegennet naar hun bestemming gestuurd. Er wordt nog nagegaan welke delen van het onderliggende wegennet hiervoor geschikt zijn.

8. Aanpassen van de verkeerslichten op het onderliggende wegennet
Het verkeersaanbod op het onderliggende wegen zal door de genoemde maatregelen op de A2 veranderen. Om een goede doorstroming te kunnen bewerkstelligen worden de verkeerslichten op bijvoorbeeld de N276 aangepast.

9. Instellen Incident Management op het onderliggende wegennet
Bij Incident Management worden afspraken gemaakt tussen verschillende organisaties (hulpdiensten; bergers) waardoor wegen bij een belemmering door pech of ongeval sneller kunnen worden vrijgemaakt.

10. Maatregelen ter voorkoming van het oneigenlijke gebruik van wegen:
 • Om een sluiproute door Maasbracht te voorkomen, wordt onderaan de afrit Maasbracht een doseerlicht geplaatst, die druppelsgewijs verkeer toelaat richting Maasbracht.
 • Om een sluiproute door Linne te voorkomen worden de instellingen van de verkeerslichten op de N271 na openstelling van de A73 afgestemd op de nieuwe verkeerssituatie.
 • Om een sluiproute door Beek te voorkomen wordt onderaan de afrit A2 Vliegveld Maastricht en bovenaan de afrit A67 Geleen een doseerlicht geplaatst, dat druppelsgewijs verkeer toelaat richting Beek.
 • Om een sluiproute door Pey te voorkomen, wordt ter plaatse van de N572 een doseerinstallatie geplaatst.
 • Om veiligheidsproblemen te voorkomen, wordt op het kruispunt N276 met de Wilhelminalaan en nieuw verkeerslicht geplaatst, zodat de weg veilig overgestoken kan worden.
 • Om inzichtelijk te maken of de N571 gebruikt wordt als sluiproute zal deze route gemonitord worden.
De praktijk moet uitwijzen in hoeverre de sluiproutes dusdanig gebruikt wordt dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn.


CDA5-12-2008
Dieteren krijgt aandacht in Tweede Kamer.


Dieteren krijgt aandacht in Tweede Kamer


De problematiek van onder andere Dieteren wordt door het CDA niet alleen in de eigen gemeente besproken. Ook wordt gesproken met kamerleden in Den Haag. Via onze Limburgse CDA-kamerleden is de problematiek van de school in Dieteren besproken. Daarmee is de CDA-fractie in Den Haag aan het werk gegaan. Kamerlid Jan Jacob van Dijk heeft een initiatiefnota gemaakt over kleine scholen. Fractieleider Martijn van Helvert kent Jan Jacob nog van zijn CDA-studie de Kaderschool, waar Van Dijk een college heeft verzorgd: “ Jan Jacob van Dijk heeft veel kennis van de achterban van het CDA. Hij weet uit welke hoek onze groep komt en kent ook haar problemen. Ik vind het dus heel fijn dat uitgerekend hij, deze problematiek heeft vertaald naar een nota.”

Van Dijk: Meer mogelijkheden voor kleine scholen om open te blijven
Deze week besprak de Kamer de initiatiefnota ‘Oog voor de toekomstige toegankelijkheid – over kleine scholen’ van CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk. Van Dijk betoogt daarin dat scholen met een klein leerlingenaantal meer mogelijkheden moeten krijgen om open te blijven. In toenemende mate worden op dit moment scholen op het platteland met opheffing bedreigd. Scholen die nog steeds goede kwaliteit leveren en die vaak een belangrijke en multifunctionele plek innemen in de gemeenschap. In de nota draagt Van Dijk een aantal oplossingen aan. Zo zou de termijn waarin scholen onder de opheffingsnorm mogen zitten verlengd kunnen worden, of zou de opheffingsnorm (nu 23 leerlingen) verlaagd kunnen worden. Van Dijk: ‘Maar het liefst zien we eigenlijk dat de staatssecretaris een discretionaire bevoegdheid op zich neemt, om elk geval apart te kunnen bekijken en toetsen. Wellicht dat een school wel perspectief heeft om op termijn meer leerlingen te werven. Of vervult de school een te belangrijke regiofunctie om hem te sluiten.’ Op dit moment kan de staatssecretaris op basis van een aantal voorwaarden besluiten om scholen toe te staan om open te blijven. Die voorwaarden zijn wat het CDA betreft te rigide.

Hoewel de staatssecretaris eerder aangaf niets te voelen voor de discretionaire bevoegdheid, zegde ze in het debat toch toe deze op zich te nemen, zelfs met terugwerkende kracht vanaf augustus. Van Dijk: ‘We zijn hier erg blij mee, niet elke situatie van een kleine school is makkelijk te beoordelen naar aanleiding van drie voorwaarden. Dit komt de leefbaarheid op het platteland zeer ten goede!’

Fractieleider Martijn van Helvert: “Ik ben erg tevreden over hoe we binnen onze partij lokale problemen met nationale wetsvoorstellen kunnen aanpakken. Dit kan veel goed betekenen voor de leefbaarheid van Dieteren!”

CDA25-11-2008
Vragen aanpak financiele crisis.


Vragen over aanpak financiële crisis


Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren

Susteren, 25 november 2008

ONDERWERP: VRAGEN EX ART. 73 REGL. V. ORDE INZAKE AANPAK FINANCIËLE CRISIS.


Geachte college,
De gevolgen van de kredietcrisis raken nu overduidelijk de reële economie. Met name in de maakindustrie zijn de gevolgen al duidelijk voelbaar. Dagelijks verschijnen in de krant bedrijven die in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen.
Vanuit de Provincie wordt er ingezet op een aantal maatregelen die er mede voor moeten zorgen dat de Limburgse bedrijven goed door dit zware weer geloodst kunnen worden. Het CDA Echt-Susteren is van mening dat onze gemeente ook hieraan kan bijdragen. In tijd van crisis moet de overheid een rots in de branding zijn. We hebben daarom de volgende vragen:
 1. Vanuit het bedrijfsleven wordt de betalingstermijn van de gemeente als lang ervaren. Hoe korter de betalingstermijn, hoe beter de liquiditeit. Kan het college de betalingstermijn verkorten naar 14 dagen?
 2. In tijden van financiële crisis kunnen normaliter gezonde bedrijven door deze ongebruikelijk situatie toch in problemen komen. Heeft uw college hier lokaal inzicht in en kan er eventueel gericht ondersteuning gegeven worden?
 3. Om een impuls aan de (lokale) economie te geven, kunnen wellicht een aantal bouw- en infrastructurele projecten naar voren gehaald worden. Staat uw college hier positief tegenover?
 4. Kan u nog extra maatregelen nemen in het kader van deregulering om het bedrijfsleven meer lucht te geven?
 5. Is er extra aandacht voor de potentiële werkelozen die er komen door de financiële crisis?

Namens de CDA fractie,

Martijn van Helvert,
fractievoorzitter

CDA17-11-2008
Vragen gevaarlijke situatie nieuwe Duitse weg.


Vragen over gevaarlijke situatie B56n/N297


Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP: VRAGEN EX ART. 37 REGL. V. ORDE INZAKE GEVAARLIJKE SITUATIE BIJ NIEUWE DUITSE WEG NIEUWSTADT

Susteren, 15 november 2008

Geacht College,

Via dit schrijven wil ik uw aandacht richten op het volgende.
Op 3 november is de Nieuwe Duits weg (B56n/N297) ten zuiden van Nieuwstadt geopend voor verkeer. Voor het eerst is nu te merken hoe het verkeer langsrijdt. Zeker zonder de groenvoorzieningen die in het voorjaar van 2009 pas aangeplant worden, is alles duidelijk zicht- en hoorbaar.

Uit de vele reacties van inwoners van Nieuwstadtenaren, wandelaars en fietsers, maar ook uit eigen ervaring wil ik u wijzen op de gevaarlijke situatie die zich voordoet en die een groot gevoel van onbehagen veroorzaakt.

Wanneer men vanuit Nieuwstadt over de Millenerweg naar de snelweg wandelt of fietst, draait het pad links af parallel langs de N271. Hier wandelt of fietst men slechts enkele meters langs het verkeer dat van het viaduct over de Voedgraaf afraast. En juist op dit gedeelte is de vangrail niet geplaatst. Op het viaduct en zijn afrit, maar ook ten westen van de Millenerweg, staat vangrail. Maar net op het smalle stuk waar mensen wandelen en fietsen, staat geen vangrail.
Er hoeft maar een auto een klapband te krijgen en hij rijdt zo het fietspad op.
Dit is zeer onprettig voor wandelaars en fietsers, maar het is ook veel te gevaarlijk. Het is een onacceptabele situatie.

De CDA-fractie is van mening dat op dit stuk zo snel mogelijk een vangrail geplaatst moet worden.

Het bovenstaande leidt ij tot het stellen van de volgende vragen:
 1. Is uw College bekend met de onveilige situatie?
 2. Is uw College het met mij eens dat deze situatie zo snel mogelijk moet worden verholpen?
 3. Heeft uw College al actie ondernomen om een vangrail te laten plaatsen?
 4. Welke acties gaat uw College ondernemen om en vangrail te laten plaatsen?
 5. Op welke termijn verwacht u dat de vangrail geplaatst zal zijn?
In afwachting van uw spoedige en adequate handelen en beantwoording, sluit ik af met vriendelijke groet,

Martijn van Helvert
Fractieleider CDA in Echt-Susteren
CDA13-11-2008
Algemene beschouwingen 2008.


Algemene beschouwingen 2008


Voorzitter,

De algemene beschouwingen vormen het politieke hoogtepunt van het jaar. Als raad kunnen wij een blik vooruit werpen. Onze fractie wenst die blik ook te werpen. Tevens kijken wij naar het proces van het afgelopen jaar in dit huis om zo de ontwikkeling van onze gemeente te beschouwen. Op die manier weet uw college welke richting onze fractie wenst aan te geven.

Onze gemeente is een gemeente van initiatieven en van ideeën. Dit komt ook door de unieke ligging van onze gemeente: Op de splitsing van de A73 en de A2 en het grenst aan België en Duitsland. Vele burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen komen met vele ideeën naar de gemeente om die tot uitvoer te laten brengen. En de gemeente, klantgericht als ze is, neemt alle ideeën op en gaat ermee aan de slag. Op zich is dit ook goed, maar de CDA-fractie krijgt het idee dat er te veel startnotities worden geschreven en dat er te weinig wordt afgerond. Projecten slepen te lang en ambtenaren worden onevenredig zwaar belast met projecten.

In onze beschouwingen van 2007 complimenteerden wij uw college met de kerngerichte aanpak en namen als voorbeeld het bereikbaar maken van de postvoorziening in Nieuwstadt. Inmiddels zijn we een jaar verder en er is nog niets afgerond. Er is wel een startnotitie, maar geen uitvoering.
Vorig jaar gaven wij aan dat het bedrijventerrein St. Joost ons zorgen baarde, maar ook hier is de uitvoering nog niet afgerond. Verre van dat zelfs. Wel gestart, maar nog geen uitvoering.
Als het gaat om de voorbereiding op de demografische ontwikkeling, dan heeft het college daar wel al over gesproken, maar er is nog geen uitvoering aangegeven. Wel gestart, maar nog geen uitvoering.
Het CDA vroeg vorig jaar om een actieplan deregulering. Er is wel gesproken over de kapvergunning, en in de APV zijn enige aanpassingen gedaan, maar gemeentebreed is nog geen aanpak te zien. Zo moeten buurten en verenigingen nog steeds voor jaarlijkse evenementen een zelfde vergunning aanvragen en betalen. Het is toch van de gekke dat een buurtvereniging die elk jaar een gezellige barbecue organiseert ook elk jaar €70, - voor een vergunning moet betalen. Ook flitsvergunningen voor verbouwingen, zijn nog niet opgepakt, zoals dat in andere gemeenten wel het geval is. Dus bij deregulering is het college wel gestart, maar er is nog geen uitvoering. Hiertoe zullen we ook een motie indienen.
Vorig jaar haalden we ook aan dat de gemeente op plaatsen te zeer weg heeft van een grote bouwput. Verschillende instanties zijn aan het bouwen en renoveren aan wegen en de werkzaamheden lijken elkaar te vertragen door de vele omleidingen. Ook hier heeft het college nog geen uitvoering aan gegeven, want op veel plaatsen is het nog steeds lastig om door te komen en met de drukte op de A2 en met het sluiten van de A73 is het voor Echt een superspits.

Al met al geeft dit aan dat de gemeente op vele terreinen goed bezig is, maar dat de kwantiteit af en toe voor lijkt te gaan op de kwaliteit.
Het CDA wil een motto meegeven aan het college voor 2009: Prioriteren!!!
Alles is belangrijk, maar we kunnen niet alles in één keer realiseren. Daarom moet het college zich richten op hetgeen deze raad en deze coalitie heeft uitgedragen. Dat is het kerngericht werken.

En of dat nu een dop heet of niet; dat maakt mij helemaal niet uit. Ik noem het nu even een DOP, omdat ik het van belang vind dat het gaat om een integrale aanpak van een woonkern. Het college moet zich richten op de volgende zaken:

De DOP Nieuwstadt
De DOP Susteren
De DOP St. Joost
De DOP Dieteren
De WOP Schilberg

Aan al deze kernen wordt al hard gewerkt en daar heeft het college ook aan beloofd dat er snel actie wordt ondernomen. Aangezien het college niet alles tegelijk kan doen, moet zij eerst iets af hebben, voordat ze nog iets nieuws op kan pakken. In principe heb ik daar als raadslid niets mee te maken voorzitter, maar mag ik uw college a.u.b. het advies meegeven om intern projectmatig te werken. Dit werkt beter bij een integrale aanpak en het is makkelijker om zaken af te strepen als “afgehandeld” en dat werk prettiger voor de ambtenarij.
Als u zorgt dat aan het einde van deze regeerperiode de kaders voor deze activiteiten geschapen zijn om uitgevoerd te worden, dan kan gesteld worden dat er geprioriteerd is en dat er iets af is. Namens de coalitie zal ik hiertoe een motie indienen.

Het college zal de gemeente ook op een hoger abstractieniveau moeten bezien. Niet alleen per kern moet gekeken worden. Maar er zijn die delen in onze gemeente:
Deel 1 De gemeente waar geld verdiend moet worden.
Deel 2 De gemeente waar duurzaam gewoond kan worden.
Deel 3 De gemeente waar de natuur en de rust opgezocht kan worden.


Deel 1
Daar denk ik vooral aan de bedrijventerreinen. Het CDA maakt zich zorgen om de invulling van de terreinen en om de inkomsten die aan de horizon glinsteren, maar niet dichterbij lijken te komen. Hoe denkt uw college een snelle invulling van deze terreinen te realiseren? Of in hoeverre denkt uw college een invulling van de terreinen te kunnen realiseren? Welke acties onderneemt uw college om de uitgifte van gronden te versnellen?

Deel 2
In deze gemeente hebben we vele woonkernen met het palet van de vele inwoners. Het college moet deze gemeente tot een gemeente maken waar goed geleefd kan worden. We moeten daarbij van onze eigen kracht uitgaan. Wij zijn geen gemeente van megawoonwijken. Wij zijn geen gemeente van appartementencomplexen. We zijn geen gemeente van betaald parkeren. Iemand, die in Echt-Susteren komt wonen, komt niet voor een flatje, maar voor het landelijk wonen. Daar moeten wij onze kracht vinden. Het voorzieningenniveau is iets waarmee we ons wel kunnen profileren. Als de voorzieningen niet naar een doelgroep gebracht kan worden, dan moet een doelgroep naar de voorziening gebracht kunnen worden.
In de kern Echt wachten we overigens nog steeds op een zaal. Na vele particulieren die de gemeente beloofd hadden dat nu hét idee geboren was, moeten we constateren dat er nog niets ligt. Het wordt tijd dat de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid neemt. We hebben verschillende mogelijkheden voorbij zien komen.

Particuliere initiatieven
De PIUS-kerk
Het gemeentehuis
Het Connect-college.

Destijds is een initiatief om de nieuwe zaal in het Connect College afgeblazen omdat het te ver uit het centrum zou liggen. Het ligt inderdaad iets meer dan een halve kilometer van de Landricuskerk. Maar ik weet wel dat er in de afgelopen maanden verschillende muziekverenigingen uit onze gemeente (en niet uit de kern Echt) naar deze locatie zijn getrokken om daar uitvoeringen te geven. Als men uit Koningsbosch kan komen om hier te spelen, denk ik dat we vanuit Echt dit kilometertje ook af moeten kunnen leggen. Het is op zijn minst de moeite waard om dit te overwegen. Daarom roept onze fractie het college op om de genoemde varianten en eventueel andere naast elkaar te zetten en deze met de voorjaarsnota voor te leggen aan de raad, zodat een keuze gemaakt kan worden.

Deel 3
In ons buitengebied is het goed toeven en daar kunnen inwoners en toeristen fijn recreëren. De gemeente moet dit gebruiken in haar uitstraling. Initiatieven zoals waterworld moeten bekeken worden en niet direct afgeschoten worden omdat er zaken veranderd moeten worden voor dit idee. Wandel- en fietspaden moeten worden uitgebreid. Wij zelf vinden deze rust van het platteland normaal, omdat we er dagelijks in leven. Mensen uit de randstad kijken hun ogen uit bij de natuur die Echt-Susteren te bieden heeft.

Als we dan bezien dat deze drie delen verbonden worden door de Maas in de Noord-Zuid richting en de Euregio in Oost-West Richting, dan hebben we een prachtig schema van waaruit we onze gemeente invulling moeten geven.

En die Noord-Zuid verbinding brengt ons ook bij de regiosamenwerking. Samenwerking in de regio is goed en onontbeerlijk. De gemeente heeft ook altijd gezegd dat we moeten samenwerken. Zorg, onderwijs, economie, volkshuisvesting houden niet op bij de gemeentegrens. Het baart het CDA grote zorgen dat de regiosamenwerking zo slecht verloopt en is ook niet gelukkig met de rol die mevrouw Riek Bakker in deze gespeeld heeft: Grote belofte, ruige taal en vervolgens een slap boekje. Het vertrouwen in de komende regio Midden-Limburg daalt met de week als je hoort hoe Weert en Roermond met elkaar omgaan, terwijl de regiosamenwerking zo nodig is. De gemeente moet ook naar zichzelf kijken: Wat heeft de gemeente nu ingebracht? Welke projecten zijn er aangedragen om mee te laten gaan in de regiosamenwerking?
De regio Westelijke Mijnstreek bestaat ook nog steeds en daar hebben we goede ervaringen als het gaat om samenwerking bij onderwijs, toerisme en bibliotheken.

De Oost-west-verbinding lijkt altijd wel te zijn ontkend in onze gemeente. Burgemeester Cremers van Maaseik verwoordde het een aantal jaren geleden treffend: “Onze toeristische Samenwerking met Susteren houdt in dat we toeristen naar de Roosterhoeve sturen als onze hotels vol zijn.” In deze lijn ziet het CDA mogelijkheden om in de profilering meer mee te doen.
Maar ook de samenwerking met de brandweer. Onze vorige voorzitter heeft altijd gezegd dat samenwerking voor de dekking van de brandweer niet mogelijk was. De Duitse Feuerwehr zou geen rol kunnen betekenen voor Echt-Susteren. Voorzitter, is dit zo? Wat hebben uw gesprekken opgeleverd met onze buitenlandse buren?

Over de Essentgelden zullen wij in tweede instantie nog iets zeggen.


Voorzitter, samenvattend:
Het college moet prioriteren: DOPS Nieuwstadt Susteren, Dieteren, St Joost en WOP Schilberg.
Het college moet de gemeente inrichten in drie delen: 1. Kassa-deel 2. Woon-comfort-deel 3. Natuur- en leisure-deel.
De regiosamenwerking Noord-Zuid en Oost-West moet uitgebuit worden.


Voorzitter, vorig jaar zeiden we dat we trots waren op de gemeente Echt-Susteren. Het college krijgt de taak om ervoor te zorgen dat zij via het realiseren van de prioriteiten deze trots kunnen behouden tot aan de volgende regeerperiode.

Wij zijn een gemeente van initiatieven!
Wij zijn een gemeente van mensen!
En wij worden ook een gemeente van uitvoeren!
CDA12-11-2008
Waterschapsverkiezingen.


Waterschapsverkiezingen.


Vanuit onze fractie doen de volgende mensen mee voor de waterschapsverkiezingen:
Elke naam wordt voorafgegaan door nummer op die lijst.

LIJST 2
2. Pierre Wolters
6. Ruud Horsmans
10 Resie van de Goor- van Pol
12 Mia Maessen
13. René Vroomen

LIJST 4
4. Julien Penders
10. Raymond Schlössels
18. Yvonne Indemans-Rutten


Stem op uw lokale CDA-er!

Hieronder stellen twee kandidaten zich nader aan u voor. Dit zijn Pierre Wolters en Julien Penders

Ten eerste is dat Pierre Wolters.

Beste mensen,
Deze week valt hij beslist bij u in de brievenbus. Nee, niet de gouden envelop met de kans op een of meerdere miljoenen, maar het stembiljet voor de waterschapsverkiezingen.
Langs deze weg wil ik mijn kandidatuur voor deze verkiezingen onder uw aandacht brengen. U kunt mij vinden op:
LIJST 2 ONDER NUMMER 2.

Water, een geweldige belevingwaarde, is altijd inspirerend terwijl de gevaren van water vaak worden onderschat. De samenhang tussen veiligheid, natuur, recreatie en economie vraagt om een goede afweging.
Water en het beheer hiervan spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Dit geldt voor ons allemaal, of we nu burger, boer, tuinder of ondernemer zijn. De wijze waarop met water wordt omgegaan raakt ons allemaal.
De lijst Waterbelang Roerstreek wil het Waterschap dichter bij inwoners brengen. Door deelname van “lokale” kandidaten die afkomstig zijn uit uw regio, kunnen uw waterbelangen optimaal vertegenwoordigd worden in het Waterschapsbestuur van Roer en Overmaas.

Laat uw stem niet verloren gaan en stem. Mag ik op uw steun rekenen?

Met vriendelijke groet,
Pierre Wolters
Marktsingel 30
6102 VX Echt

Ten tweede is dat Julien Penders.


Dieteren, oktober 2008

Geachte heer/mevrouw,

Om maar meteen met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen: mijn naam is Julien Penders, student Nederlands Recht aan de universiteit Maastricht en sinds 2 jaar actief in de commissie Ruimtelijke Ordening en Economische zaken van de gemeente Echt-Susteren en namens Lijst 4 Waterbelang Westelijke Mijnstreek nummer 4 sta ik kandidaat voor de wa-terschapsverkiezingen van november aanstaande. Middels dit schrijven wil ik U op de hoogte stellen van mijn visie op het huidige functioneren van het waterschap en hoe ik de toekomst zie voor deze bestuurslaag. Mede als jongere en jonge agrariër sta ik voor:

1. Efficiency: In het kader van met name de handhaving dienen mogelijkheden te worden onderzocht om te komen tot het fuseren van de buitendienst van het waterschap en de provinciale instellingen die op dit gebied werkzaam zijn. Doel van deze fusie is eenvoudig: voorkomen dat deze diensten niet langs elkaar doorwerken en het tegengaan van doublures in de uitvoering van werkzaamheden.

2. ‘Eén-loketgedachte’: het scheppen van de mogelijkheid voor bedrijven en ingezetenen voor hun vragen, belastingen en problemen bij één loket terecht te kunnen. Dit ter voorkoming van onnodige bestuurlijke procedures.

3. Kritisch kijken naar de noodzaak van de waterschappelijke bestuurslaag. Nadrukkelijk overwegen tot opheffing over te gaan van deze bestuurslaag. Meer concreet bijvoorbeeld oprichting van een ‘Provinciale Waterstaat Limburg’ als uitvoerend orgaan van de provincie. Als een fusie tot stand komt dan vallen de gezagsgebieden van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei samen met dat van de provincie Limburg. In dit scenario is het mijns inziens mogelijk het provinciebestuur met het formele bestuur van de waterschappen te belasten (de met deze portefeuille belaste gedeputeerde zou alsdan de titel van dijkgraaf kunnen worden toebedeeld). Belangrijke voordelen van zulk een fusie zijn: de waterschapsverkiezingen kunnen vervangen worden door de verkiezingen voor de provinciale staten en het werk aan waterkeringen, waterwegen, waterkwaliteit en wegen wordt uitgevoerd door hetzelfde personeel. Daar komt bij dat de provincie Limburg zich in sterkere mate bezig is gaan houden met het ontwikkelen van zogenaamde landschapsvisies. Vervolgens doet het waterschap dit nog eens dunnetjes over. Een eventuele fusie voorkomt derhalve een onnodige herhaling van zetten.

4. Het waterschap moet terug naar de kern! Het waterschap is een functionele overheid. De kerntaken van het waterschap zijn dan ook: waterbeheer, waterkwaliteit en onderhoud daarvan. Doordat er de laatste jaren echter gekozen bestuurders ten tonele zijn verschenen en mede door toedoen van hun electorale paradepaardjes (landschapsontwikkelingen, landschapsparken, natuurlijke beeklopen, natuurlijke wandelroutes etc.) is de kern van de zaak uit het oog verloren.

5. Het kan niet zo zijn dat agrariërs onevenredig hoog gaan meebetalen voor infrastructuur ten algemene nutte (zoals wel wordt geopperd). Mijns inziens is dit een buiten-proportioneel voortbrengsel van de foutieve nivelleringsgedachte die zich blijkbaar van de waterschappelijke besturen meester heeft gemaakt! Voorzieningen ten algemene nutte dienen te allen tijde gefinancierd te worden uit algemene middelen opgebracht door alle ingezetenen!

Zonder Uw steun is het mij echter onmogelijk deze ideeën te verwezenlijken! Daarom durf ik U te vragen mij Uw steun te geven tijdens de komende waterschapsverkiezingen in november 2008. Voor eventuele vragen en op- of aanmerkingen kunt U zich te allen tijde tot mij wenden middels het hieronder vermelde telefoonnummer en/of e-mailadres.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

Met vriendelijke groet,
Julien Penders
Lijst 4 Waterbelang Westelijke Mijnstreek nummer 4
Telefoon: 06-29415599
E-mailadres: <julienpenders@hotmail.com>


Tot zover de bijdrage van de kandidaten, wij hopen dat u hiermee een keus heeft kunnen maken en laat vooral uw stem niet verloren gaan.!!
CDA11-11-2008
Strategische visie voor Dieteren.


Beantwoording vragen ex artikel 37 Reglement van orde


Strategische visie voor Dieteren

Op 1 oktober jongstleden schreef het CDA samen met Algemeen Belang een brief aan B&W over de problematiek in Dieteren. Inmiddels heeft het college geantwoord.

Fractieleider Martijn van Helvert is tevreden: “Ja, we zijn blij dat het college de problematiek erkent en dat zij een totaalvisie van Dieteren willen maken. Deze strategische visie zou je ook een soort DOP (Dorps Ontwikkelings Plan) kunnen noemen. We wachten deze strategische visie af en dan kijken we wat het beste is om te doen voor Dieteren.”

Het College acht instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van onze kernen een van de belangrijkste aandachtspunten van het gemeentelijk beleid. Indien mogelijk dienen de nodige maatregelen en voorzieningen getroffen te worden. Woningbouw is een van de middelen, die vaak, maar niet per definitie, een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van een kleine kern. De ervaringen in de dorpsontwikkelingsplannen in onze gemeente en elders leren echter, dat een integrale totaal aanpak op de diverse aspecten van leefbaarheid (wonen, zorg, werken, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en veiligheid) voor het behalen van een langdurig en optimaal resultaat noodzakelijk is.

Zoals bekend, wordt momenteel voor onze gemeente op interactieve wijze een strategische toekomstvisie ontworpen met het oog op het jaar 2020. De mogelijkheden en onmogelijkheden om de leefbaarheid in Dieteren te beïnvloeden zijn sterk afhankelijk van hetgeen in de strategische visie aangaande de toekomst van de gemeente Echt-Susteren en de kern Dieteren wordt afgesproken.
De planning is er op gericht, dat deze visie eind 2008, doch uiterlijk begin 2009 moeten zijn afgerond en door de Raad behandeld moet kunnen worden.

Omdat inmiddels uit cijfermateriaal omtrent de demografische ontwikkelingen en leerlingenprognoses gebleken is, dat in de kern Dieteren - als kleinste van de 9 door de Raad erkende kernen - de gevolgen van de krimp en vergrijzing het meest voelbaar zullen zijn, heeft het College besloten om zich vooruitlopend op het besluitvormingsproces rond de strategische visie te beraden over de toekomst van Dieteren.
Eind oktober heeft er in dit kader reeds een bespreking plaatsgevonden met een aantal partijen die hierin een rol spelen ( woningvereniging Zo Wonen, schoolbestuur Focus en de Dorpsraad Dieteren).

Wij denken voor het einde van het jaar een reëel beeld te hebben van hetgeen in Dieteren mogelijk en onmogelijk is om de gesignaleerde problemen aan te pakken. Aan de hand hiervan denken wij ook een antwoord te kunnen geven op de vragen van de fracties en de dorpsraad over de effecten van woningbouw in dit kader.

Gelet op het vorenstaande achten wij het derhalve in dit kader momenteel weinig opportuun om het onderwerp “woningbouw Dieteren” uit het totaalverband van een nog te formuleren visie op de woningbouw in onze gemeente te lichten en prematuur om een en ander aan de orde te stellen in de Commissie RO.

Fractieleider Martijn van Helvert is tevreden: “Ja, we zijn blij dat het college de problematiek erkent en dat zij een totaalvisie van Dieteren willen maken. Deze strategische visie zou je ook een soort DOP (Dorps Ontwikkelings Plan) kunnen noemen. We wachten deze strategische visie af en dan kijken we wat het beste is om te doen voor Dieteren.”
CDA11-11-2008
Het laatste relict.


Het laatste relict.


Op maandagavond 10 november heeft historicus Roel Verstaen uit Nieuwstadt zijn boek gepresenteerd over Huize Witham. Wethouder Pustjens reikte het boekje uit aan De heer Herzig. Peter Pustjens vond het een grote eer om dit aan hem uit te mogen reiken. Hij noemde de heer Herzig: “een grote Nieuwstadtenaar!”

May Herzig en wethouder Peter Pustjens
May Herzig (links) wordt toegesproken door wethouder Pustjens (rechts). Foto: Corné Heuvelmann

Het boekje zelf vertelt over Huize Witham in Nieuwstadt en over de mooie open ruimte om het herenhuis.
Het is een goede zaak om het idee van een open ruimte daar te verzekeren.

Het boekwerk is overigens te bestellen bij rverstaen@gmail.com en henk@astrobril.com.

Martijn van Helvert was ook aanwezig en was erg enthousiast: “Als historicus ben ik natuurlijk geïnteresseerd in regionale geschiedenis. En zeker als geboren en getogen Nieuwstadtenaar interesseert mij dit in het bijzonder. De open ruimte is prachtig. Het is zaak dat het gemeentebestuur goed onderhandelt met de grondeigenaar om het idee van een groen open ruimte daar te verankeren voor de toekomst. Uiteraard doet die eigenaar dat niet voor niets. Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het deksel op zijn neus. De grondeigenaar en de kern Nieuwstadt zullen water bij de wijn moeten doen.”
CDA3-11-2008
Nieuwe Duitse weg opengesteld voor verkeer.


Nieuwe Duitse weg (B56 - N297) opengesteld voor verkeer


Het nieuwe weggedeelte N297 – B56 is vanaf dinsdag 4 november aanstaande om 10.00 uur opengesteld voor het verkeer. Voorafgaand heeft gedeputeerde Ger Driessen op maandag 3 november 2008 samen met de heren Großmann (parlementarisch staatssecretaris van de Bondsminister van Verkeer), Wittke (minister van Bouwen en Verkeer van het Land Nordhrein-Westfalen) en Austmeyer (secretaris Wegenbouw) de officiële openingshandeling verricht. Met deze openingshandeling is een nieuwe, belangrijke verbinding tussen Nederland en Duitsland tot stand gekomen waarmee de internationale samenwerking en bereikbaarheid verder worden bevorderd.

De N297 en de B56 verbinden de Nederlandse A2 straks met de Duitse A46. Deze twee autosnelwegen vormen een belangrijke schakel in het Trans-Europese netwerk. Het Nederlandse deel van de N297 tot aan de N295 is al in mei 2006 opengesteld voor het verkeer. Met het gereedkomen van het eerste deel van de B56 tussen de grensovergang en de L410 komt de verknoping van de A2 en A46 steeds dichterbij.

Gedeputeerde Driessen: “Wij beschouwen de grens tussen Duitsland en Nederland niet meer als een barrière, maar als een kans en uitdaging in de internationale samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking zowel op economisch maar ook op sociaal en cultureel gebied al snel na de openstelling zijn vruchten zal afwerpen.”

Voor onze gemeente heeft deze economische vooruitgang ook nadelen. Zo is de leefbaarheid van Nieuwstadt aangetast. Overeengekomen was dat met de ingebruikname van de weg, de groenvoorzieningen zouden zijn gerealiseerd. Door o.a. vertraging van grondaankopen zal dit pas gereed zijn in het voorjaar van 2009. CDA-fractieleider Martijn van Helvert heeft hier in het voorjaar al vragen over gesteld. “Het komt natuurlijk knullig over als je belooft dat iets op tijd gereed is en het is dan niet zo.”, stelt Martijn: “Uiteraard is gaat het maar om een paar maanden, maar het had veel slimmer geregeld kunnen worden.” Wilt u alles over de groenaanplant langs de Duitse autosnelweg weten? Dan kunt u kijken naar het vorige nieuwsitem op de homepage.
CDA28-10-2008
Groenaanplant Nieuwstadt.


College herbevestigt groenaanplant Nieuwstadt


Het College van B&W heeft deze week herbevestigd dat de groenaanplant langs de Duitse autosnelweg ten zuiden van Nieuwstadt in het voorjaar van 2009 gereed zou zijn.

Nadat het CDA in het voorjaar 2008 hierover officiële vragen had gesteld en ook antwoord had gekregen, heeft de fractie van Groen Links dezelfde vragen nog eens gesteld aan het einde van de zomer. De beantwoording hiervan kwam deze week binnen.

Ook het college refereert aan het feit dat het in principe hetzelfde antwoord is als het antwoord aan de CDA-fractie enkele maanden eerder.

Is dit eigenlijk geen dubbel werk van Groen Links? Fractievoorzitter Martijn van Helvert: “Eigenlijk wel natuurlijk. Ik denk dat Groen Links wil laten zien dat ze zich net als het CDA hier ook zorgen over maken. Maar bij zo’n belangrijk item vind ik het wel geruststellend dat het college het antwoord twee maal moet geven. Zij hebben nu tot tweemaal toe beloofd dat de groenaanplant in het voorjaar van 2009 gereed zal zijn. En toen ik vernam dat Jos Meeuws (Groen Links) de vragen had gestuurd, heb ik ook per direct Jos teruggemaild dat ik het goede vragen vond.”

Waren het dan goede vragen van Groen Links?
Martijn: [lachend] “Ja natuurlijk! Het waren dezelfde vragen die ik een paar maanden daarvoor had gesteld.”

Wilt u de vragen van het CDA over de groenaanplant teruglezen dan kunt u kijken in het archief van de nieuwsitems op 28 april 2008. Het antwoord kunt u teruglezen in de items op 5-9-2008.
CDA07-10-2008
Bezoek aan Maastricht Aachen Airport.


Koopmans en Van Helvert bezoeken MAA


Op maandag 6 oktober 2008 bezochten kamerlid Ger Koopmans (CDA) en fractieleider Martijn van Helvert Maastricht Aachen Airport. Er is gesproken over de problematiek waarmee de luchthaven te kampen heeft, maar ook over de mogelijkheden en kansen die er liggen. Op het gebied van Cargo (vracht) en passagiers zijn er nog groeimogelijkheden zonder de geluidsnormen te overtreffen.
Daarbij is een beetje hulp van de provinciale en landelijke overheid nodig. Het gaat niet om geld, maar om een aantal, dat genomen moeten worden.

De luchthaven heeft een grote functie voor het bedrijfsleven in de regio rondom het vliegveld in Beek. Ook voor de bedrijven op de bedrijventerreinen in Echt-Susteren kan de mogelijke groei een positieve invloed hebben. “Het is zaak dat binnen de kaders die de leefbaarheid van de omliggende woonkernen geven, alle mogelijkheden uit de kast worden getrokken om het vliegveld te laten groeien.”, zo laat fractieleider Martijn van Helvert weten. Ger Koopmans kon spreken van een zeer nuttig bezoek: “Het is een goede zaak dat lokale politici zich betrokken voelen bij dergelijke gemeenteoverstijgende projecten. Als politicus moet je heel dicht bij de burger staan, maar ook af en toe op een grotere schaal kunnen opereren.”
CDA01-10-2008
Aandacht voor Dieteren.


Aandacht voor Dieteren


Naar aanleiding van een gesprek met een afvaardiging van de dorpsraad in Dieteren op 30 september jongstleden, heeft het CDA samen met Algemeen Belang vragen gesteld aan B&W over de leefbaarheid in Dieteren. Eerder is al een motie ingediend om woningbouw in Dieteren mogelijk te maken. Het CDA en Algemeen Belang willen weten hoe het met de uitvoering van deze motie staat. Raadslid Naad Schoenmakers ziet het gevaar op Dieteren afkomen. “De school kampt met een klein leerlingenaantal, de bezetting van het gemeenschapshuis is laag en dat geldt ook voor de zaal. Dit kan niet lang meer zo blijven liggen.
Ook raadslid Wim Jessen heeft zijn hart nog steeds in Dieteren liggen: “Het doet mij wel wat om de school zo in moeilijkheden te zien. Mijn vader stond vroeger hier aan school. Ik vind het een goede school. De leerkrachten doen hun uiterste best. Ik ben trots op de Corneliusschool. De gemeente moet alles in het werk stellen om de kaders zodanig te scheppen, dat de school behouden kan blijven.

Fractieleider Martijn van Helvert ziet dat er sprake moet zijn van een inspanning van twee kanten. Allereerst moet de gemeente zich druk maken om de kaders te scheppen voor een leefbaar Dieteren: Woningbouw, een goede locatie voor de school en ook voor een gemeenschapsaccommodatie. Aan de andere kant moet er ook draagvlak zijn in het dorp. “Het kan niet zo zijn dat de gemeente investeert in een locatie voor de school en dat de ouders de kinderen massaal naar Susteren brengen. Het kan ook niet zo zijn dat de gemeente investeert in een gemeenschapsaccommodatie en verenigingen blijven allemaal in eigen ruimtes repeteren – en hun drankje drinken achteraf. Een gemeenschapsaccommodatie kan niet leven van het jaarlijkse concert of optreden.” Zo laat Martijn weten.

Het CDA pleit voor een brede kijk op hetgeen Dieteren nodig heeft in de toekomst. Daarbij moeten alle aspecten meegenomen worden. “Het zou een goed idee zijn om een DOP rondom Dieteren te ontwikkelen,” zo stelt raadslid Wim Jessen.

Voorop staat dat het CDA mee wil werken aan de leefbaarheid van Dieteren en dat daar een rol voor de gemeente is weggelegd en daarnaast ook voor de bevolking van Dieteren.

In het onderstaande volgt de brief aan B&W.


Aan het college van B&W van Echt Susteren
Nieuwe markt 55
6101 CV Echt

Betreft: Vragen ex. art. 37 RVO.

Susteren, 1 oktober 2008.

Geacht college,

Middels deze brief willen de fracties van CDA en Algemeen Belang uw aandacht vragen voor het volgende ex. art. 37 RVO.

1. Uitvoering motie van Algemeen Belang d.d. 6 november 2006 inzake realisering woningbouw Dieteren.
Beide fracties verzoeken het college om de stand van zake kenbaar te maken inzake de destijds ingevoerde motie van Algemeen Belang.

2. Agendering woningbouw Dieteren in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.
Om in brede zin te discussiëren over dit onderwerp, zijn beide fracties van mening dat dit onderwerp geagendeerd dient te worden in de commissievergadering van 10 november 2008.
De leefbaarheid van de kern Dieteren staat onder een enorme druk. Het voorzieningenniveau staat op een laag pitje en de plaatselijke basisschool vecht tegen gedwongen sluiting doordat het leerlingenaantal onder de maat is.
Het gemeenschapshuis De Koppel kampt al jaren met onderbezetting waardoor de exploitatie van dit gebouw door de stichting in het gedrang komt.
Resumerend stellen de fracties van het CDA en Algemeen Belang voor om in een brede discussie te komen tot een breed gedragen plan voor Dieteren.

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties

      
Har Peters, FractievoorzitterMartijn van Helvert, Fractievoorzitter
CDA29-09-2008
Beantwoording vragen.


Beantwoording vragen gesteld door Sjra Dirks.College beantwoordt vragen Sjra Dirks

Sjra Dirks stelde op 2 september j.l. (zie archief) vragen over wat de VORM-gelden van de Provincie kunnen betekenen voor Echt-Susteren.
In het onderstaande leest u het antwoord van het college van B&W.


In 2005 hebben Provinciale Staten van Limburg een zogenaamd contourenbeleid vastgesteld, een en ander als nieuwe vorm van ontwikkelingsplanologie. Het betreft hier derhalve beleid van de provincie voor het toestaan van bebouwing in het buitengebied. De basis hiervan is reeds gelegd in het - via ambtelijk en bestuurlijk overleg met gemeenten tot stand gekomen - Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) uit 2001 en nadien concreet uitgewerkt in de POL-aanvulling Contourenbeleid. In het POL 2006 werd een en ander vervolgens nog eens bestendigd.
De totstandkoming van het eerste POL is in de raden van de voormalige gemeenten Echt en Susteren aan de orde geweest.
Het in de praktijk in concrete gevallen toepassing geven aan het provinciale contourenbeleid vindt door de Limburgse gemeenten plaats en ligt in eerste instantie bij de colleges van Burgemeester en wethouders, dit mede aangezien realisering van plannen en projecten in het buitengebied doorgaans middels bepaalde planologische procedures geschiedde.

Het doel van het contourenbeleid is enerzijds het behoud van en realisering van landschappelijk, natuurlijk en cultuurhistorisch waardevolle gebieden en anderzijds het mogelijk maken van noodzakelijk geachte ontwikkelingen van platteland en stedelijke gebieden. Het buitengebied zit dus niet bij voorbaat en onder alle omstandigheden “op slot”.
Om dit beleid te realiseren zijn in heel Limburg contouren rondom de in landelijk gebied gelegen kernen geïntroduceerd. In Noord- en Midden-Limburg zijn deze verbaal beschreven en afhankelijk gesteld van de bestemmingen ingevolge gemeentelijke bestemmingsplannen: de contour ligt aldus - kortweg - op de grens van de rode bestemmingen (o.a. wonen, bedrijvigheid) en groene bestemmingen (o.a. agrarisch, natuur, bos).

Het beleid kent de volgende hoofduitgangspunten:
- stedelijke functies dienen een plaats te vinden in en rond bebouwingskernen;
- een “voor-wat-hoort-wat”-beginsel in het buitengebied. Hiermee worden de voorwaarden voor bouwen buiten de rode contouren bepaald. Het instrument daarvoor heet “Verhandelbare Ontwikkelingsrechten methode”, kortweg VORm.

Het bouwen buiten de rode contour is onder voorwaarden mogelijk. Zo mogen stedelijke functies (rode functies) als wonen en bedrijvigheid slechts buiten de contour gebouwd worden, wanneer dit een kwaliteitverbete-ring ter plekke, alsmede een kwaliteitverbetering in groter verband oplevert. Dit laatste is de alsdan te leveren tegenprestatie. Die bestaat uit een (meestal geldelijke) bijdrage ten behoeve van een ruimtelijke kwaliteitverbetering Hierbij zet de provincie Limburg in op de realisering van de Provinciale Ontwikkelingsruimte Groene waarden (POG) en (in Noord en Midden-Limburg) tijdelijk op de Ruimte voor ruimte-regeling; de POG-gebieden zijn op de POL-kaarten als zodanig weergegeven.
De provincie bepaalt dus de te leveren tegenprestatie voor een beoogde rode functie (=de prestatie) in het buitengebied. In dat verband worden provinciale rekenmodellen gehanteerd.

Het contourenbeleid staat verder overigens toe, dat in afwijking van het vorenstaande - onder voorwaarde van goedkeuring van de provincie - de tegenprestatie ten goede mag komen aan een concreet gemeentelijk plan of project. De gemeente moet hier dan uitdrukkelijk om verzoeken. Een voorbeeld hiervan is, dat de te leveren tegenprestatie voor de uitbreiding van groeve De Hazelaar (basis: wijzigingsbevoegdheid bestem-mingsplan “Buitengebied Echt”) geoormerkt wordt ten behoeve van de realisatie van het DOP Koningsbosch, waarmee de vitaliteit en leefbaarheid van de kern gediend wordt.
CDA26-09-2008
Centrum Susteren.


Centrumplan Susteren komt snel!Het College van B&W wil dit jaar nog met de aanzet voor een nieuw centrumplan in Susteren komen. In de raadsvergadering van december moet er al een duidelijke planning liggen en moet helder zijn wat er in de kern van Susteren wel en niet moet gaan gebeuren.
Dat schrijft het college in een interne notitie aan de raadsleden. Daarin geeft zij helderheid over de recente mislukking van het centrumplan waaraan de gemeente de afgelopen jaren heeft gewerkt.

Het CDA is blij dat de gemeente voortvarend werkt aan het plan. Uiteraard is onnodige vertraging uit den boze. Echter haastige spoed is zelden goed.

“We zijn al meer dan 10 jaar aan het roepen dat het er nu snel komt.”, zo zegt fractieleider Martijn van Helvert: “Het gaat niet alleen om snelheid. Kwaliteit is belangrijk. Het moet een goed plan zijn.”CDA24-09-2008
Maaien.


Maaiwerkzaamheden.Het CDA is verheugd dat vanaf week 39 begonnen wordt met de maaiwerkzaamheden.
Langs de bermen is het gras door de natte zomer erg hoog gegroeid. Dit levert vele gevaarlijk situaties op.
Daarbij komt nog dat het niet mooi en verzorgd uitziet.
Het CDA heeft bij de voorjaarsnota in de raad een motie mee ingediend die aangaf dat onderzocht moet worden hoe het mogelijk is dat het in de voormalige gemeente Susteren zo slecht uitziet bij de gemeentelijke groenvoorzieningen, terwijl het daarmee in de voormalige gemeente Echt aanzienlijk beter gesteld is.
Toen daar maar niets mee gebeurde heeft het CDA op 25 augustus een brief aan B&W gestuurd, waarin dit nog eens werd aangehaald. (zie nieuwsitem 25-8-2008)
Nu er gestart wordt met maaien gaat het CDA ervan uit dat de groenvoorzieningen die nog steeds niet netjes zijn, nog worden aangepakt. Want het CDA is nog niet tevreden over de situatie.
“Het is een schande.” Zo laat fractieleider Martijn van Helvert weten: “Het kan toch niet zo zijn dat mensen uit de buurt structureel de gemeentelijke groenvoorzieningen moeten gaan bijhouden, terwijl de gemeente daarvoor mensen inhuurt.” Dat dit een keer voor kan komen, kan Martijn zich voorstellen, maar het mag geen gewoonte worden.
Volgens het CDA moet dit volgend jaar anders aangepakt worden. Martijn heeft daar al ideeën over. Het contract met het groenverzorgende bedrijf moet afgesloten worden op de beeldkwaliteit en niet op het aantal keren dat geschoffeld moet worden. “Het maakt mij helemaal niet uit hoe vaak dat de heren komen schoffelen; als het maar netjes uitziet.”, zo laat Martijn weten.CDA05-09-2008
Beplanting langs Nieuwe Duitse weg.


Voorjaar 2009 is beplanting langs Nieuwe Duitse weg aangelegd.In het voorjaar heeft het CDA vragen gesteld over de beplanting langs de nieuwe Duitse weg B56n te Nieuwstadt.
Beloofd was dat voordat de weg in gebruik zou worden genomen, de aanplanting gereed zou zijn. Het college heeft in de beantwoording op die brief gesteld de dat in het voorjaar van 2009 de aanplanting langs de weg gerealiseerd zal zijn.


Martijn van Helvert op de nieuwe Duitse weg waar de groenaanplant dringend noodzakelijk is om geluidsoverlast en horizonvervuiling te beperken.

Het CDA hecht zeer grote waarde aan het nakomen van deze afspraak. Want het zou heel slecht zijn, wanneer de aanslag op de leefbaarheid van Nieuwstadt, die deze weg toch wel heeft gepleegd, niet gecompenseerd wordt met de beloofde aanplanting.
Martijn van Helvert vindt het niet goed dat het college dit niet communiceert naar de inwoners van Nieuwstadt. “Eén lichtpuntje is er wel: Voorjaar 2009 is het gerealiseerd!”CDA05-09-2008
Fietspad langs Nedcar komt er.!


Fietspad langs NedCar komt er!


Op 28 april jl. stelde hij officiële vragen aan B&W over het fietspad. Nu komt het fietspad er. Zeer tevreden is het CDA over het feit dat het fietspad langs NedCar er toch komt. “Het heeft veel tijd en onderhandelen gekost, maar het is gelukt.”, zegt Martijn van Helvert. Aanvankelijk zag Sittard-Geleen er niets in. Maar het CDA gaf niet op en betrok de Provincie in de persoon van gedeputeerde Lebens bij het proces.
De gemeenten waren veel te moeilijk aan het denken. Zij hadden het in eerste instantie over een gloednieuw fietspad. “Dat was natuurlijk onzin.”, legt Martijn uit: “Niemand heeft ooit om een gloednieuw fietspad gevraagd. Het gaat om het verlengen van het bestaande fietspad met 150 meter op de plek waar het ook altijd heeft gelegen.”

Martijn is blij dat het fietspad er toch komt. “Ik kon het niet accepteren dat de beide wethouders van Sittard-Geleen en Echt-Susteren er niet uit kwamen. Als je iets voor de burger wilt doen, dan hadden de heren nu de kans. Daarom heb ik bij de voorjaarsnota gezegd dat het college opnieuw aan tafel moest met Sittard-Geleen. Dat is gebeurd, samen met de Provincie. Het was jammer dat het niet net voor de start van het schooljaar rond was.” Er wordt nu nog gewerkt aan Essentleidingen ter hoogte van het aan te leggen pad. De werkzaamheden zijn half september gereed. Daarna wordt het fietspad gelegd.

“Ik ben blij dat naar aanleiding van mijn brief aan B&W dit nu wordt gerealiseerd. Ik wil wethouder Bocken en wethouder Guyt bedanken voor de inspanningen, evenals gedeputeerde Lebens, die de heren tot deze samenwerking heeft gebracht.”, aldus Martijn van Helvert
Voor Nieuwstadt is het fietspad van groot belang.
“Natuurlijk staan er mensen direct op die nu meer willen. Het moet er nu voor altijd blijven. Ik kan me dit voorstellen. We moeten uitkijken dat we met ruige taal, grote woorden en het creëren van negativisme de partijen die we daarvoor nodig zullen hebben (Sittard-Geleen, LIOF en NedCar) tegen ons in het harnas jagen. Laten we bezien hoe het fietspad nu gebruikt gaat worden. Dan kunnen we op basis van feiten aan tafel gaan om te bekijken wat we nog meer binnen kunnen halen voor Nieuwstadt. Dit heeft nu ook goed gewerkt.”CDA03-09-2008
CDA raadslid Sjra Dirks stelt vragen over Vorm-gelden.Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt


Onderwerp: Vorm-gelden, vragen ex artikel 37 Reglement van orde


Echt, 2 september 2008Geacht College,

Onder verwijzing naar ex artikel 37 Reglement van orde vraag ik graag uw aandacht voor het volgende.

In de onlangs gehouden vergadering van de commissie Middelen stond het concept-raadsvoorstel Dorpsontwikkelingsplan Koningsbosch op de agenda.

In dit concept-raadsvoorstel is een alinea opgenomen over Vorm-gelden als een mogelijkheid om te voorzien in de dekkingsmiddelen voor dit Dorpsontwikkelingsplan.
Het inzetten van Vorm-gelden is mij vooralsnog niet bekend.
Op vragen mijnerzijds aan de ambtenaar en de wethouder van financiën kreeg ik de indruk dat deze gelden vrijkomen uit een provinciale regeling die betrekking heeft op het bouwen of uitbreiden van bebouwing in het buitengebied.
Op mijn vervolgvraag of deze regeling bekend mag worden verondersteld en of de Raad in het verleden beleid hierover heeft vastgesteld, kon zowel de wethouder als de overige raadsleden, vertegenwoordigd in de commissie Middelen, mij geen antwoord geven.

Graag zou ik van u antwoord willen ontvangen op de volgende vragen:

Is het juist, dat de gemeente kan beschikken over Vorm- gelden, die het gevolg zijn van een provinciale regeling?
Graag nadere tekst en uitleg over deze regeling.
Is de Raad der gemeente Echt-Susteren geïnformeerd over deze regeling?
Moet of mag de Raad beleid formuleren en vaststellen aangaande deze Vorm-gelden?

In afwachting van uw reactie, verblijft met vriendelijke groet,Sjra Dirks,
Lid CDA-fractieCDA27-08-2008
CDA verheugd dat verenigingen meer voor oud papier krijgen.


Oud papier levert meer op voor verenigingen


Het CDA is verheugd over het besluit van het college om de prijs voor elke opgehaalde kilogram oud papier te verhogen met 1 cent. Dit lijkt weinig, maar aangezien verenigingen heel wat kilo’s papier per jaar ophalen, loopt dit op tot mooie bedragen voor de verenigingen in onze gemeenten.CDA25-08-2008
CDA kritisch over communicatie van college richting bevolking Nieuwstadt.


Vragen van CDA aan college B&W


Aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Echt-Susteren


ONDERWERP: VRAGEN EX ART. 37 REGL. V. ORDE INZAKE GEBREK AAN COMMUNICATIE MET INWONERS VAN NIEUWSTADT


Susteren, 26 augustus 2008


Geacht college,


Via dit schrijven richt ik mij tot u met het volgende.
In de woonkern Nieuwstadt staat in de komende jaren het nodige te gebeuren. De gemeente is hard aan het werk voor de kern Nieuwstadt. Echter, er wordt met de inwoners hierover veel te weinig gecommuniceerd. Ik maak me grote zorgen over de leefbaarheid van Nieuwstadt.

In Nieuwstadt leven vele vragen, die ook bij de politiek leven.
 1. Wat gaat gebeuren met het gemeenschapshuis?
  Er zijn een aantal ideeën in de Nieuwstadtse samenleving gepompt. Maar niemand weet wat er staat te gebeuren. Inwoners weten niet welke variant bekeken en besproken wordt. Gaat het gemeenschapshuis naar de sporthal toe? Blijft het gemeenschapshuis op de Millenerstraat? Is er een andere locatie gevonden? Inwoners weten niet of de gemeente ermee bezig is. Als raadsleden vragen naar duidelijkheid wordt alleen gesteld dat eraan gewerkt wordt met een klein aantal mensen uit het dorp. Dit is niet langer aanvaardbaar.
 2. Wat gaat gebeuren met de school?
  De school in Nieuwstadt is gedateerd, als het gaat om het gebouw. De gemeente werkt aan plannen. Welke plannen? Gaat de school verhuizen? Komen er huizen te staan op de huidige locatie? Inwoners weten het niet. En de gemeente werkt maar door in het geheim – zo lijkt het wel. Hoe zit het straks met de buiten-, voor- en naschoolse opvang? Gaat dit naar een eventuele Multifunctionele Accommodatie? Hoe zit dat met de bereikbaarheid en de veiligheid? Ook dit zijn allemaal vragen die vooralsnog niet beantwoord worden.
 3. Wat gaat gebeuren met de sporthal?
  De sporthal in Nieuwstadt heeft een heel aantal jaren dienst erop zitten. Wordt de sporthal vernieuwd? Wordt hij helemaal afgebroken? Wordt de sporthal groter of kleiner dan nu? Komt het gemeenschapshuis erbij? In Nieuwstadt weet niemand hoe de vlag erbij hangt. Ook is onduidelijk of de discussie over de sporthal in Susteren invloed heeft op de toekomst van de sporthal in Nieuwstadt. De gemeente laat taal noch teken weten. Maar er wordt aan gewerkt, zo zegt het college.
 4. Wat gaat gebeuren met de groenvoorzieningen langs de nieuwe Duitse weg?
  Het CDA heeft hierover op 28 april van dit jaar al vragen over gesteld. Nog steeds zijn inwoners niet op de hoogte van het moment waarop de groenvoorzieningen wordt aangeplant. Het is onverteerbaar dat nu nog niet kan worden begonnen met de aanplant van groenvoorzieningen. Aan de inwoners van Nieuwstadt is beloofd dat vóór de ingebruikname van de weg, de aanplant is gerealiseerd. En beloofd is beloofd.
 5. Wat gaat gebeuren met de Multifunctionele Accommodatie in Nieuwstadt?
  Komt-ie er nu of komt-ie er niet? Wordt erover nagedacht of niet? Het CDA vraagt zich af of de burger hier nog in betrokken gaat worden. Het lijkt alsof het college geen idee heeft van het feit dat dit een zeer ingrijpende gebeurtenis is voor Nieuwstadt, want er wordt niet over gecommuniceerd. Alleen een klein aantal mensen dat de verenigingen vertegenwoordigt, is betrokken bij de ontwikkeling van ideeën. Verder weet niemand iets. Het CDA vindt dat dit niet meer van deze tijd is.
 6. Hoe staat het met het onderhoud van groenvoorzieningen?
  In de raadsvergadering van 3 juli 2008 heeft het CDA kritisch geregeerd op de wijze waarop de groenvoorzieningen in Nieuwstadt, Susteren, Roosteren en Dieteren worden bijgehouden. Nu is het onderhoud van perkjes nog steeds op veel plaatsen schandalig. De inwoners van Nieuwstadt schamen zich als mensen van buiten het dorp komen en de plantjes en bloemen zijn onzichtbaar door het onkruid dat hoger staat. Vanuit Echt is wederom niets te vernemen. Het CDA is dit gedrag van het college beu!

Op alle bovenstaande vragen is vast en zeker een antwoord, maar niemand in Nieuwstadt weet dat.
Ik weet van de wethouder dat er met een select aantal mensen van verenigingen in Nieuwstadt gesproken wordt en draagvlak gecreëerd wordt voor de Multifunctionele Accommodatie. Dit vind ik ook een goed initiatief dat een vervolg verdient. Aan de andere kant horen en zien alle andere inwoners van Nieuwstadt niets. Ze worden niet betrokken bij eventuele plannen. Ze mogen nog geen ideeën aanleveren. Dit vind ik een slechte zaak.

Het CDA is van mening dat de inwoners van Nieuwstadt betrokken moeten worden bij de reeks leefbaarheidprojecten in het eigen dorp, op in ieder geval twee manieren:
 1.  Het CDA is voor een informatiemarkt. Het CDA wil geen grote inspraakavond met een gelikte discussieleider, waarop een paar mensen via de microfoon vragen mogen stellen als ze dat durven. We willen een informatiemarkt met infostands, waar te zien is wat er allemaal in Nieuwstadt staat te gebeuren en waarbij iedereen, let wel iedereen, uit Nieuwstadt zijn inbreng mag leveren en ideeën kan uiten. Mensen hoeven dan niet voor een volle zaal te spreken, maar kunnen aan infostands ambtenaren, wethouders, woningcorporaties en raadsleden aan de tand voelen, dan wel tips meegeven.
 2.  Het CDA vraagt met klem om een enquête in Nieuwstadt. Via een enquête kan gepeild worden wat mensen wensen. Ook klachten kunnen via een enquête geïnventariseerd worden. De uitslag kunnen het college een de raad gebruiken bij de onderbouwing van hun beslissingen over de reeks leefbaarheidprojecten in Nieuwstadt.

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen:
 1. Kunt u aangeven in welk stadium de ontwikkeling van de reeks leefbaarheidprojecten in Nieuwstadt zich bevindt?
 2. In hoeverre bent u bereid meer hierover te communiceren met de inwoners van Nieuwstadt?
 3. Bent u bereid om dit jaar (2008) nog een informatiemarkt te organiseren, voordat alle plannen vastliggen?
 4. Bent u bereid om dit jaar (2008) nog een enquête te verspreiden over de wensen en de klachten rondom leefbaarheid in Nieuwstadt?

In verband met het belang van deze vragen, reken ik op een spoedige en heldere beantwoording van de vragen.
Met vriendelijke groet,


Drs. Martijn van Helvert
Fractieleider CDA Echt-Susteren


CDA21-08-2008
CDA over centrumplan Susteren.


CDA: Richt Centrumplan Susteren op de school!


In de afgelopen jaren is de gemeente bezig geweest met het ontwikkelen van ideeën voor het Centrumplan Susteren. Hoewel er vele inspanningen zijn gedaan, is er om verschillende redenen zeer weinig voortgang. Er ligt nu nog steeds geen plan en er zijn nog geen bindende afspraken met een projectontwikkelaar gemaakt.
Het CDA constateert een aantal problemen:
 1. Mensen in Susteren weten al jaren niet waar ze aan toe zijn.
 2. De onderhandelingen met de huidige projectontwikkelaar duren vel te lang zonder resultaat.
 3. De basisschool wacht nog steeds op de volgende fasen van het centrumplan.
 4. Het gevaar bestaat dat het Centrum van Susteren wordt gebouwd voor leegstand.
 5. Het doordrukken van het plan dat nu niet af is, leidt op langere termijn tot teleurstellingen.
 6. De inwoners van Susteren zijn bang dat een verplaatsing van de sporthal leidt tot problemen.
 7. het vertrouwen in de politiek in Susteren daalt met de dag als gevolg van dit probleem.

Ad 1
Reeds voor de fusie was men in Susteren al bezig met het Centrum-plan. Jarenlang is gezegd dat er dit jaar doorbraken zou komen in de ideeën. Nu, 5 jaar na de fusie, zitten we nog steeds op dat zelfde punt. Er zijn ideeën aan de inwoners van Susteren geventileerd, maar die wijzingen soms nog 2 maal per week. Velen spreken de wens uit dat de schop nu eindelijk de grond in gaat, maar niemand weet waar en wat ervoor terugkomt. Deze situatie kan niet voortduren.

Ad 2
Het college van B&W probeert al jaren met de Projectontwikkelaar Janssen& de Jong tot een overeenstemming te komen. Blijkbaar liggen de ideeën van de gemeente en de projectontwikkelaar te ver uiteen en blijkbaar is het vertrouwen in de plannen niet groot bij de projectontwikkelaar, want alle risico’s worden in zijn voorstellen bij de gemeente gelegd. Dit vindt het CDA onaanvaardbaar. We hoeven geen geheid te maken van het feit dat er andere projectontwikkelaars op de stoep staan om de taak van Janssen&De jong over te nemen. Deze ontwikkelaars hebben al in onze gemeente bewezen over goede ideeën te beschikken, zonder dat de gemeente onnodige risico’s gaat lopen.
Het CDA pleit ervoor om het contact met Janssen&De Jong op te breken en om met een andere gegadigde in zee te gaan.

Ad3
De grote dupe van dit geheel is de basisschool “In het Park”. Er zijn vele beloften gedaan aan de school. Zo zouden kinderopvang, een multifunctionele ICT-ruimte en een brede-schoolgedachte het uitgangspunt. Buiten de aanbouw van lokalen is nog niets gebeurd. Terwijl de wethouders zich vooral druk maken om het “winkelcentrum” van Susteren, blijft de school in afwachting achter.
Dit is onacceptabel. Volgens het CDA moet de brede school de kern zijn van het Centrumplan. Een school, met bibliotheek en voor- en naschoolse kinderopvang zorgt in eerste instantie voor leefbaarheid. Dit moet de gemeente eerst afmaken. Als je nu ziet hoe de voormalige Majoor Evansschool erbij ligt, dan is dat schandalig. Het CDA vraagt zich af of de school deze gebouwen destijds had afgestaan, als ze dit hadden geweten.
Nu heeft de gemeente de Kompenie ook betrokken bij de Centrumplannen. Het CDA vindt dit een lovenswaardig streven, maar het mag niet ten koste gaan van de plannen van de brede school. Sterker nog: Wellicht kan de Kompenie iets betekenen in ruitmes voor BSO en NSO.

Ad 4
Het CDA pleit voor een centrumplan dat past bij de omvang van de kern Susteren. We moeten in alle eerlijkheid nagaan in hoeverre Susteren zit te wachten op een enorm winkelcentrum. Gaan we dan massaal de hele zaterdag in Susteren winkelen? Het CDA denkt van niet. Zeker in deze tijd waarin een groot aantal winkels al sluiten, omdat er in de afgelopen jaren veel te veel winkels zijn gebouwd, is het de taak van de gemeente om hierin reëel te zijn. Het CDA vindt dat de gemeente moet zorgen voor de mogelijkheid om de dagelijkse boodschappen in Susteren te doen met voldoende parkeergelegenheid. Meer hoeft er niet te zijn. NU al kost het gehele project meer dan € 6 miljoen. Het gaat er niet om dat Susteren dit bedrag niet waard zou zijn, maar het is zeer veel geld. En als er dan iets voor terugkomt, dan is dat tot daaraan toe. Maar nu blijven er nog allerlei zaken onopgelost. En dan is € 6 miljoen erg veel geld. In vergelijking: Het opknappen van het Centrum van Echt/Ursulinenplein koste destijds FL.1 miljoen (Gulden). Ook het CDA weet dat dit andere tijden zijn. Maar het geeft alleen aan dat daar iets moois gerealiseerd is met minder geld.

Ad 5
Inwoners van Susteren willen nu actie. Er moet en schop in de grond. Dat is logisch! Er is als zo lang gewacht. Maar het CDA vindt dat dit plan niet goed is voor Susteren. Susteren verdient beter!!! Daarom wil het CDA dat er een nieuw plan wordt gemaakt met een andere projectontwikkelaar. Het college moet kijken hoe zij de taken verdeelt binnen het college om te zorgen dat zich geen enkele vertraging meer voordoet. Voor de schone schijn kunnen we nu wel met een project starten, maar eigenlijk weten we allemaal dat dit niet de goede weg is.

Ad 6
De eventuele verplaatsing van de sporthal brengt ook veel commotie met zich mee. Allereerst dient gezegd te worden dat hieromtrent nog niets besloten is. Veel mensen hebben de angst geuit dat als de sporthal verplaatst zou worden naar een plaats buiten het dorp, dat dit niet goed zou zijn. Voor een locatie binnen en buiten het dorp is iets te zeggen, maar een goede afweging kan met dergelijk natte-vinger-werk niet gemaakt worden. In de afgelopen raadsvergadering heeft het CDA gevraagd om een duidelijke vergelijking aan de raad voor te leggen, waarbij beide opties (laten liggen en renoveren aan de R. van Gelrestraat óf verplaatsen naar de sportvelden aan de Maaseikerweg) qua kosten en opbrengsten naast elkaar gezet moeten worden. Wat kost het en wat krijgen we ervoor terug? Daarna kan een snelle en goede beslissing genomen worden.

Ad 7
Inwoners van Susteren moeten kunnen vertrouwen op de volledige inzet van politici. Zij moeten kunnen vertrouwen op het feit dat de wethouders hun uiterste inspanning verrichten om de belangen van de burgers te laten prevaleren boven eigen agenda’s. Het grote rookgordijn dat is ontstaan rondom het Centrumplan Susteren roept helaas andere gedachten op en dat is nooit de bedoeling geweest. Daarom moet nu actie ondernomen worden.

Het CDA vindt:
 • dat de school de kern moet zijn van het centrumplan.
 • dat de gemeente met een andere projectontwikkelaar aan de slag moet.
 • dat het huidige plan niet goed genoeg is voor Susteren.
 • dat het Centrumplan niet gebouwd moet worden voor leegstand.
 • dat duidelijk moet zijn waarom bij de sporthal voor een bepaalde optie gekozen moet worden.
 • dat B&W vertrouwen terug moet winnen van de inwoners van Susteren.


CDA13-08-2008
Raad gaat visie 2020 vaststellen.


Raad gaat visie 2020 vaststellen


De CDA-fractie is blij met het feit dat het college van B&W heeft besloten om akkoord te gaan met het ontwerpen van een visie voor 2020.
In de eerste overleggen met de nieuwe burgemeester en de fractieleiders kwam naar voren dat het de gemeente aan een dergelijk visie ontbrak. “Dit is eigenlijk onontbeerlijk”, geeft Martijn van Helvert aan: “Als je niet weet waar je over ruim 10 jaar wilt staan met je gemeente, dan zijn eigenlijk alle besluiten die je neemt ad hoc-besluiten. Als we weten waar we naartoe willen; dan kun je bij elk besluit afvragen of dit past in de lijn. Het is dan veel beter uit te leggen waarom je bepaalde beslissingen wel of niet hebt genomen.”
Het creëren van de visie 2020 is voornamelijk een taak van de raad. Niet de wethouders gaan hiermee aan de slag, maar de raad is aan zet. “Ik beschouw dit als een grote stap voorwaarts voor de gemeente Echt-Susteren.” Aldus Martijn van Helvert.


CDA26-06-2008
Sjra Dirks raadslid CDA stelt vragen over locatie informatie-avond.


Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Echt-Susteren
Nieuwe Markt 55
6101 CV Echt

onderwerp: locatie informatieavond, ex artikel 37 Reglement van orde


Echt, 25 juni 2008


Geacht College,

Op maandag 23 juni jl. vond er op uitnodiging van de gemeente Echt-Susteren een informatieavond plaats over het stedenbouwkundig plan van de locatie Via Systems (Echt Zuid-Oost). De avond vond plaats in bioscoop Royal, Peyerstraat 47 te Echt.
Een groot aantal mensen had gevolg gegeven aan de uitnodiging om diep weg te zakken in de pluche fauteuils en onder het genot van een drankje bij schemerlicht de presentatie bij te wonen.
Niets mis mee, zou men denken. Bij het “Wij informeren” hoort nu eenmaal een gezellige, huiselijke sfeer.
Over het inhoudelijke van de presentatie geef ik geen oordeel. Echter, bij de locatie plaats ik vraagtekens.
Sinds 1998 beschikken wij in het gemeentehuis op de Nieuwe Markt over een grote, mooie burgerhal en sinds 2006 hebben wij bij de uitbreiding van het gemeentehuis een mooi en ruim atrium erbij gekregen. Beide ruimtes zijn gebouwd niet alleen ter vergroting van de architectonische waarde en verschijningsvormen, maar veel meer vanwege hun multifunctionaliteit.
In beide ruimten zouden burgers (de naam burgerhal zegt het al) ontvangen kunnen en moeten worden. De gemeenteraad vond dit kennelijk bij de besluitvorming ook belangrijk en heeft mede daarom een krediet beschikbaar gesteld.
In het najaar van 2006 liet de gemeente trots alle bestuurders van Limburg (tijdens het congres van Limburgse gemeenten) haar nieuwe gemeentehuis zien door in de ochtenduren een congres te houden in het atrium. Ruim 400 bestuurders waren aanwezig. Geregeld worden in de burgerhal en het atrium op verzoek van plaatselijke verenigingen uitvoeringen en concerten gehouden. Prima zo! Burgers ontvangen en de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten in de mooie ruimten die in ons gemeentehuis aanwezig zijn.
U begrijpt, dat ik zeer verwonderd was te vernemen dat een informatieavond, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, niet plaats zou vinden in de schitterende ruimte die we zelf in huis hebben, maar op een steenworp afstand in de bioscoopzaal van Royal. Op het eind van de avond deelde de verantwoordelijke wethouder mede, dat de volgende bijeenkomst wederom in die bioscoopzaal zou plaats vinden.

Graag wil ik U de volgende vragen voorleggen:
 1. Wat is de reden geweest om de informatieavond te laten plaatsvinden in de bioscoopzaal (het aantal te verwachten bezoekers kan geen reden zijn, het aantal aan te bieden consumpties evenmin) en niet in de daarvoor bestemde ruimten van het gemeentehuis?
 2. Is het College van B en W van mening, dat dergelijke bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente in de kern Echt (nadrukkelijk dus niet in andere kernen) voortaan plaats dienen te vinden buiten het gemeentehuis?
 3. Zo ja, druist deze mening dan niet in tegen het standpunt van de Raad om beide hallen zoveel mogelijk te benutten om burgers te ontvangen en elkaar te ontmoeten?
 4. Bent U van mening, dat door burgers te ontvangen in de ruimten van het gemeentehuis een goede bijdrage wordt geleverd aan het “Wij”gevoel?

In afwachting van Uw reactie, verblijft met vriendelijke groet,Sjra Dirks,
Lid CDA-fractie, gemeente Echt-Susteren

CDA23-06-2008
Sjra Dirks raadslid CDA stelt vragen over verkeersveiligheid.


Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Echt-Susteren
Nieuwe Markt 55
6101 CV Echt

Onderwerp: verkeerssituatie, ex artikel 37 Reglement van orde


Echt, 22 juni 2008Geacht College,

Zoals bekend mag worden verondersteld, heeft er op vrijdag 20 juni jl. een verkeersongeluk plaatsgevonden met dodelijke afloop op de kruising Peyerstraat-Zuiderpoort- Bovenste straat- Bovenste Eind.
Zonder nu meteen een oordeel te willen geven over de schuldvraag of te gissen naar de ware toedracht van het fatale ongeluk moet mij van het hart dat de verkeerssituatie op dit kruispunt al bijna een jaar ronduit onveilig en onoverzichtelijk is.
Reeds vanaf augustus van het vorig jaar hebben verontruste burgers mij met regelmaat aangesproken over de levensgevaarlijke situatie. Vaak heb ik uit de mond van deze mensen moeten horen: “wanneer valt het eerste slachtoffer?” Met mij hebben deze verontruste burgers hun signalen afgegeven richting verantwoordelijke gemeente.
Dat er een weg gereconstrueerd moet worden en dat dit de nodige consequenties heeft voor de afwikkeling van het verkeer moge duidelijk zijn. Echter, een reconstructie van welke aard dan ook mag nooit ten koste gaan van de veiligheid van de burgers.
Nogmaals, de ware toedracht van dit ongeluk ken ik niet. Echter de verkeersveiligheid is in het geding, zeker nu er op het genoemde kruispunt, naast de reconstructiewerkzaamheden, al langere tijd bouwwerkzaamheden plaatsvinden met als gevolg daarvan zwaar tot zeer zwaar bouwverkeer met een grote frequentie. Tevens ligt dit kruispunt op een drukke schoolroute en op een knooppunt van winkelend publiek. Voeg hieraan toe dat dit kruispunt gelegen is aan de entree van Echt en het moge duidelijk zijn, dat dit een van de meest drukke verkeerspunten van de gemeente is. Niet voor niets werd dit kruispunt vóór de reconstructiewerkzaamheden beveiligd d.m.v. verkeerslichten.
Ook de veiligheid op de punten waar de zijstraten de Peyerstraat kruisen (Marktstraat bijvoorbeeld) is niet goed te noemen.
Voldoende maatregelen om de verkeerssituatie tijdens de reconstructiewerkzaamheden (m.i. heeft deze periode veel te lang geduurd) te beveiligen zijn er m.i. onvoldoende genomen.
Ook de situatie op de aan het genoemde kruispunt grenzende Bovenste Eind is nog altijd, ondanks vele reacties van burgers, niet veilig. Deze straat is niet geschikt voor vrachtverkeer!
Ondanks dat maken vrachtauto’s van deze smalle en drukke woonstraat veelvuldig gebruik om zo snel mogelijk hun doel te bereiken. Een volstrekt onveilige situatie!

Bovenstaande brengt mij ertoe de volgende vragen te stellen:
 1. Is het College van B en W er van overtuigd, dat de verkeerssituatie rondom het kruispunt Peyerstraat-Zuiderpoort-Bovenste straat- Bovenste Eind onveilig en onoverzichtelijk is?
 2. Zo ja, worden er terstond voorlopige maatregelen getroffen in afwachting van definitieve maatregelen conform het plan reconstructie Peyerstraat-Bosstraat?
 3. Is het College van B en W er van overtuigd, dat de definitieve maatregelen conform het plan reconstructie Peyerstraat-Bosstraat voldoende veiligheid bieden voor alle verkeersdeelnemers?
 4. Is het College van B en W de mening toegedaan, dat de bouwwerkzaamheden op de voormalige locatie Rieter de verkeersveiligheid in grote mate aantasten?
 5. Zo ja, hoe denkt het College de verkeerssituatie aan te pakken om voldoende veiligheid te garanderen voor alle verkeersdeelnemers?
 6. Is het College van B en W van mening, dat de verkeerssituatie op het Bovenste Eind onveilig is? Zo ja, hoe denkt het College de veiligheid te verbeteren?
 7. Is het College van B en W er van overtuigd, dat na de bouwwerkzaamheden op de locatie Rieter de verkeerssituatie van dusdanige aard is, dat de veiligheid van met name voetgangers en fietsers (schoolgaande jeugd en ouderen) gegarandeerd wordt?

In afwachting van Uw reactie, verblijft met vriendelijke groet,Sjra Dirks,
Lid CDA-fractie, gemeente Echt-Susteren

CDA09-06-2008
Fractieleider Martijn van Helvert ontmoet minister Donner.

Fractieleider Martijn van Helvert ontmoette minister Donner.


Op vrijdag 6 juni heeft Martijn van Helvert een lezing gehouden op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag onder andere over de sociale zorgen van de toekomst in Nederland en die van Echt-Susteren in het bijzonder. Daarna sprak hij met de Minister over de problematiek. De bijeenkomst werd gehouden in het kader van een bezoek van een aantal CDA-ers aan dit ministerie.


“Het was een interessant gesprek.” Zo liet Martijn weten: “In de toekomst zullen we als gevolg van de veranderende bevolkingsopbouw en -omvang anders om moeten gaan met onze middelen en voorzieningen.”
In de algemene beschouwingen heeft Martijn elk jaar de nadruk gelegd op het belang voor onze gemeente om de strijd om de jonge gezinnen met de andere gemeenten aan te gaan. Immers, als het gaat om werk en leefbaarheid zijn deze lastig te behouden en te winnen voor een gemeente.
Deze problematiek speelt in heel Nederland op den duur, maar hij begint in Limburg. Binnen nu en 10 jaar zal onze bevolking niet meer groeien.
“Deze ontwikkeling is geen probleem, maar het biedt kansen voor de toekomst. We zullen wel deze kansen moeten verzilveren door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.”

CDA15-05-2008
Vragen over verpakkingstaks in de media.

Vragen over verpakkingstaks in de media!


De vragen van fractieleider Martijn van Helvert staan vandaag op de voorpagina van de Telegraaf. Het initiatief van Hubert Mackus (CDA-raadslid Nederweert) werd door Martijn direct gesteund. “We hebben samen de vragen voorbereid en ik zal op het landelijk partijcongres op 30 mei een resolutie indienen met een vergelijkbare strekking”, zegt Martijn.
Vandaag komt er op radio en TV van L1 ook nog een item over de vragen van de verpakkingstaks. Ook zal het morgen in de Limburger en in enkele landelijke dagbladen staan.

Martijn: “Ik ben blij dat het item zoveel aandacht krijgt in de media. Het is toch een idee van het CDA om de lasten van de burgers te verlichten. Dat is een goede zaak.”

Daarbij is het goed dat Hubert Mackus dit verwoordt in de media, omdat hij in de race is voor Jong raadslid van het jaar. Deze actie ondersteunt zijn kandidatuur enorm. Op het VNG-congres wordt de winnaar bekend gemaakt. “Ik ga daar naartoe om het te feliciteren, als hij het wordt.”

CDA14-05-2008
Fractieleider stelt vragen aangaande Landelijke verpakkingsbelasting.

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP: VRAGEN EX ART. 37 REGL. V. ORDE INZAKE LOKALE GEVOLGEN VAN LANDELIJKE MAATREGEL VERPAKKINGSBELASTING

Susteren, 13 mei 2008


Geacht College,

Via dit schrijven richt ik u aandacht op het volgende.
In het landelijke regeerakkoord is afgesproken dat er een verpakkingsbelasting ingevoerd gaat worden die de consument circa €400 miljoen gaat kosten. Hiervan gaat ongeveer €115 miljoen naar alle Nederlandse gemeenten. Elke gemeente, dus ook de gemeente Echt-Susteren, heft op dit moment echter ook belasting voor het verwerken van afval. De consument betaald dus een extra heffing aan het Rijk naast de reguliere afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Het CDA is van mening dat er, waar mogelijk, gestreefd moet worden naar lastenverlaging i.p.v. lastenverhoging!

Het CDA is van mening dat het college zorg moet dragen voor het feit dat de extra inkomsten, gegenereerd uit de verpakkingsbelasting, die via het gemeentefonds bij onze gemeente terecht komen, verrekend worden met de afvalstoffenheffing in onze gemeente. Hierdoor zal het vaste deel van de heffing structureel dalen. Dit is een winst voor onze burgers.

Het bovenstaande leidt ons daarom tot het stellen van de volgende vragen:
 1. Is uw college op de hoogte van bovenstaande landelijke maatregelen?
 2. Deelt het college de mening van de CDA fractie dat we, waar mogelijk, moeten streven naar lastenverlichting i.p.v. lastenverzwaring?
 3. Kan het college het CDA verzoek inwilligen om de extra inkomsten op de afvalstoffenheffing, richting de burger, in mindering te brengen?

Namens de CDA fractie in Echt-Susteren,


Martijn van Helvert, fractieleider

CDA10-05-2008
CDjA Echt-Susteren organiseert themadag.

CDjA Echt-Susteren organiseert themadag:

‘Bestuurlijke herindeling’

Op 7 juni aanstaande organiseert het CDJA Echt-Susteren in gemeenschapshuis “De Koppel” gelegen aan de Vleutstraat 22 te Dieteren een themadag inzake bestuurlijke herindeling. Een aantal politieke kopstukken zal aanwezig zijn. Onder andere dhr. Hanssen (ex-wethouder Sittard-Geleen), dhr. Bruls (burgemeester Venlo), dhr. Driessen (gedeputeerde provincie Limburg), dhr. Knops (Tweede Kamerlid) en de wethouders Winants (Maastricht) en Pustjens (Echt-Susteren) zullen hun visie geven over het thema: bestuurlijke herindeling.


Het CDJA Echt-Susteren nodigt u van harte uit deel te nemen aan deze bij voorbaat interessante en informatieve dag. Aanmelding dient zo spoedig mogelijk te geschieden daar er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Aanmelden kan bij dhr. J. Penders: telefoon: 06-29415599 of e-mail: aanmelden.themadag@gmail.com.


Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
13:00 - 13:30: Ontvangst met koffie/thee en vlaai
13:30 – 14:15: Inleiding door dhr. Hanssen
14:15 – 15:00: Uiteenzetting door dhr. Driessen
15:00 – 15:45: Exposé door dhr. Broeksteeg (verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen)
15:45 – 16:00: Pauze
16:00 – 17:30: Paneldiscussie*
17:30 – Einde: Het CDJA Echt-Susteren trakteert U op een hapje en drankje in café “’t Köppelke”.


* Aan de paneldiscussie zullen onder andere deelnemen: dhr. Wolfhagen (raadslid Roerdalen), dhr Winants, dhr. Driessen, dhr. Bongers (fractievoorzitter Meijel), dhr. Bruls, dhr. Knops, dhr. Vossen (fractievoorzitter Meerssen), dhr. Heldens (wethouder Beesel), dhr. Broeksteeg en dhr. Pustjens (wethouder Echt-Susteren)


Wij hopen op Uw komst!

Namens het bestuur CDJA Echt-Susteren,


Julien Penders, voorzitter

CDA28-04-2008
Fractievoorzitter Martijn van Helvert stelt vragen over groenvoorziening.

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP: VRAGEN EX ART. 37 REGL. VAN ORDE INZAKE GROENVOORZIENINGEN NIEUWE DUITSE WEG (B56N) NIEUWSTADT.

Susteren, 28 april ’08

Geachte College,

Via dit schrijven richt ik u aandacht op het volgende.
Ten zuiden Nieuwstadt ligt de nieuwe Duitse weg, de B56N. Deze weg is nog niet in gebruik, maar aan de Duitse zijde wordt gewerkt om het project af te maken, zodat het verkeer gebruik kan gaan maken van deze weg. Op dat moment zal de overlast voor de inwoners van Nieuwstadt gaan toenemen. Deze overlast is ongewenst, maar op dit moment onafwendbaar. Wel bestaat de mogelijkheid om de overlast te beperken. Bij de presentatie van de plannen eind de jaren negentig van de vorige eeuw, is altijd gesteld dat er ter compensatie verspringende groenvoorzieningen en bebossingen in het landschap zouden worden ingepast, die zicht en geluid op en van de autoweg zouden wegnemen. Op dit moment zijn beton en asfalt reeds gereed, maar van groenvoorzieningen is nog niets te zien. Sterker nog, de gronden waarop die groenvoorzieningen dan zouden moeten komen, zijn nog gewoon in gebruik als landbouwgrond. Nu is dat laatste op zich geen probleem, maar de vraag rijst op dit moment, waar het één en ander in de toekomst geplaatst moet gaan worden.

Navraag leverde het antwoord op dat destijds is afgesproken dat groenvoorzieningen worden geplaatst op het moment dat de weg in gebruik genomen gaat worden. Bij alle presentaties in het verleden kan ik me deze afspraak overigens niet herinneren. Toch weet ik zeker dat ik goed heb opgelet, aangezien ik een felle tegenstander was van de wijze waarop de Operatie Bottleneck, inclusief de B56N, werd uitgevoerd en op dit moment ook is uitgevoerd. Gedane zaken nemen gen keer, maar het s wel mogelijk om de overlast voor inwoners van Nieuwstadt tot het minimum te beperken.

Het CDA is van mening dat de groenvoorzieningen aan de noordzijde van de B56N ter hoogte van Nieuwstadt ten oosten van de kruising met de Sittarderweg/Nusterweg zo spoedig mogelijk aangelegd moeten worden.

Het is een vreemde afspraak om groenvoorzieningen pas aan te leggen, op het moment dat de weg in gebruik wordt genomen, aangezien het groen dan nog een aantal jaren nodig heeft om te groeien naar de maat die de overlast kan beperken. Het is veel gepaster om de voorzieningen nu al te realiseren, opdat bij ingebruikname van de weg de opvangcapaciteit van overlast door de groenvoorzieningen reeds meer op maat is.

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen:
 1. Wie heeft de afspraak over de datum van de plaatsing van de groenvoorzieningen langs de B56N ter hoogte van Nieuwstadt gemaakt?
 2. Is die afspraak op papier gezet? Zo ja, kunt u die overleggen?
 3. Is uw college het met mij eens dat het van belang is om de overlast voor de inwoners van Nieuwstadt tot het mogelijke minimum te beperken?
 4. Is uw college het met mij eens dat het beter is om de groenvoorzieningen reeds voor de ingebruikname van de weg te plaatsen?
 5. Is uw college bereid om in overleg met betrokken instanties de plaatsing van de groenvoorzieningen te vervroegen naar een zo spoedig mogelijk tijdstip?
 6. Op welke wijze is uw college van plan dit aan te pakken?
 7. Is uw college bereid om dit project indien nodig voor te financieren?
Hopende op een spoedige en heldere beantwoording,


Drs. Martijn van Helvert, fractieleider CDA Echt-Susteren

CDA28-04-2008
Reactie CDjA op antwoorden college m.b.t. fietspad tussen Echt en Dieteren.

CDjA Echt-Susteren: College van B&W komt gedane beloftes al wéér niet na!

De beantwoording van de vragen van het CDjA Echt-Susteren door het College van B&W van de gemeente Echt-Susteren, met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid in de kern Dieteren, heeft in het kerkdorp terecht tot grote beroering geleid. Eén van de beloften die door het College van B&W werd gedaan kwam neer op het ontwikkelen van een integraal plan waarin onder andere de ‘(verkeers)veiligheid’ aan bod zou komen. Vragen van het CDjA met betrekking tot het aanleggen van een fietspad van Dieteren naar Echt (traject Lange Akkersweg – Doorderweg) laten echter zien dat deze belofte wederom een lege huls is.

De feiten liggen als volgt: het CDjA heeft een aantal vragen gesteld aan het College van B&W, één daarvan betrof de mogelijkheid tot het aanleggen van een fietspad voor de schoolgaande jeugd langs de Lange Akkers- en Doorderweg. Het College heeft hierop helaas geen concreet antwoord gegeven. Daarom heeft het CDjA meermaals voor de zekerheid tijdens commissievergaderingen wederom dit onderwerp aan de kaak gesteld. Uit het hierop gegeven antwoord blijkt duidelijk dat het College van B&W géén enkele intentie heeft om überhaupt maar een fietspad aan te leggen; het College acht zulks ‘niet opportuun’. Het integrale plan wat als zoethoudertje aan de bevolking van Dieteren is gepresenteerd blijkt op dit punt een dode mus!

Het CDjA Echt-Susteren kan echter aantonen dat de redenen aangedragen voor dit besluit volstrekt onhoudbaar zijn. Waar handelt het hier precies over?
Het College van B&W heeft officieel kenbaar gemaakt geen heil te zien in de aanleg van een fietspad. De door het College van B&W gegeven toelichting laat echter zien dat aan dit besluit geen enkele geldige reden ten grondslag ligt. Kort en goed ziet het College van B&W vier (drog-)‘redenen’ waarom een fietspad géén haalbare kaart is:

- er is een alternatieve studie verricht naar de haalbaarheid van zulk een fietspad;

In de eerste plaats is dit uiteraard geen reden, maar slechts een feit. Daarnaast zou het CDjA Echt-Susteren graag willen weten wat dan de uitkomst van deze ‘studie’ is geweest.

- Staatsbosbeheer wenst niet mee te werken aan de aanleg van een fietspad; voor Staatsbosbeheer is afsluiting de beste optie;

De logica van deze redenering ontgaat het CDjA Echt-Susteren volledig. De feitelijke situatie ter plaatse (het eerste gedeelte van de Doorderweg, door natuurgebied ‘De Doort’ (beheerd door Staatsbosbeheer)) is echter dat een eventueel fietspad eenvoudigweg aangelegd kan worden langs de bestaande weg. Het kadastrale onderzoek dat door het College blijkbaar (gemakshalve?) achterwege is gelaten, is daarentegen door het CDjA Echt-Susteren wel verricht. En wat blijkt? De ruim aanwezige berm, die wel degelijk de gelegenheid biedt een (al dan niet tweerichtings-) fietspad aan te leggen, is in eigendom van de wegbeheerder, in casu de gemeente Echt-Susteren! Het CDjA Echt-Susteren kan daarom dus niet inzien waarom samenwerking met Staatsbosbeheer noodzakelijk is en waarom een eventuele weigerachtige houding van deze private instelling de aanleg van een fietspad zou moeten verhinderen. Afsluiting kan voor het CDjA Echt-Susteren nooit een oplossing zijn, zoals hieronder nader wordt toegelicht.

- Met de Provincie Limburg is overleg gevoerd over een bijdrage uit een speciaal fonds, de Provincie heeft te kennen gegeven geen subsidie uit dit fonds te kunnen uitkeren;

Navraag heeft geleerd dat het College van B&W verzocht heeft om een uitkering uit een fonds dat euregionale aanleg van fietspaden stimuleert. Problematisch is echter dat een eventueel fietspad van Dieteren naar Echt naar de mening van het CDjA Echt-Susteren nog geen landsgrenzen overschrijdt. Het CDjA heeft echter navraag gedaan bij de Provincie Limburg. Het resultaat van dit eenvoudige onderzoek is als volgt: het College van B&W heeft domweg verzocht om uitkering uit een fonds dat bij voorbaat niet in aanmerking kwam. Het door het CDjA verrichtte onderzoek heeft echter geleerd dat er wel degelijk een ander fonds is dat aangeboord had kunnen worden, namelijk een fonds dat ziet op bescherming en veiligheid van schoolgaande jeugd in het verkeer. Is er dan toch nog hoop voor Dieteren? Het CDjA is dan ook van mening dat aanbeveling verdient de juiste fondsen te raadplegen alvorens, naar nu blijkt, premature conclusies te trekken.

Als vierde reden wordt aangegeven dat:

- het College van B&W het niet opportuun acht een fietspad aan te leggen;

Het moge duidelijk zijn dat dit geen reden is maar een conclusie. Uit het bovenstaande mag echter duidelijk zijn dat deze conclusie elke grondslag ontbeert. Het CDjA Echt-Susteren verzoekt het College van B&W opnieuw onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een (tweerichtings-) fietspad van Dieteren naar Echt langs het traject Lange Akkersweg-Doorderweg.

Tot slot is afsluiting van de Lange Akkersweg voor Dieteren zeker geen oplossing zoals de dienstdoende wethouder namens het College van B&W opperde. De Lange Akkersweg is een vitale verkeersader voor de kern Dieteren, nu de Maaseikerweg na herstructurering flink aan vitaliteit heeft ingeboet. Voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de kern Dieteren vormt afsluiting een nog grotere bedreiging. Naast de overige weinige verkwikkelijke voorstellen van ons College van B&W.

CDA24-04-2008
Fractieleider CDA Martijn van Helvert stelt vragen aan college.

Fractieleider CDA, Martijn van Helvert stelt vragen
over weerbaarheidstraining basisscholen.


Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP: VRAGEN EX ART. 37 REGL. V. ORDE INZAKE WEERBAARHEIDSTRAINING BASISSCHOLEN

Susteren, 24 april 2008

Geacht College,

Via dit schrijven richt ik u aandacht op het volgende.

De basisscholen in onze gemeente hebben een belangrijke taak om de kinderen op weg te helpen naar een vervolgopleiding en naar een goede invulling van hun maatschappelijke taken in het leven.

Tegenwoordig worden kinderen steeds vaker geconfronteerd met gebeurtenissen en prikkels uit de samenleving, die gekwalificeerd kunnen worden als “niet des kinds”. Te denken valt aan echtscheidingen, burenruzies, omgang met oudere jeugd, vele tv-beelden die niet geschikt zijn voor mensen van die leeftijd en verschillende gewelddadige computerspelletjes. Vooral via de media wordt dikwijls een grote hoeveelheid aan informatie naar de jongen mensen overgebracht, waardoor bij deze groep een beeld kan ontstaan dat er een bepaalde leefwijze van hen verwacht wordt, die helemaal niet noodzakelijk is. Ook in onze gemeente merken de basisscholen dat de groepsdruk hierdoor voor kinderen enorm is toegenomen.

Voor jonge individuen wordt het steeds lastige om stevig in de eigen schoenen te staan. Het is van belang dat de scholen de mogelijkheid krijgen om hierop in te spelen. Uiteraard doen scholen dit ook al in ruime mate, maar het is wel weer een verzwaring van het takenpakket van scholen. Hier staan geen financiële tegemoetkomingen tegenover.

Het CDA is van mening dat de gemeente ook haar verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de weerbaarheid van haar jonge inwoners.

De vraag die rijst is, hoe de gemeente deze verantwoordelijkheid kan nemen.

Het CDA doet de gemeente de suggestie om het initiatief van basisschool de Violier in Echt te ondersteunen. Deze basisschool biedt aan groep 7 en 8 een weerbaarheidscursus aan. In deze cursus wordt de geestelijke weerbaarheid gesterkt, zodat een leerling zijn eigen persoonlijkheid overeind leert houden in een groeiende groepsdruk en aan de andere kant wordt fysieke weerbaarheid gesterkt door de training in een aan aantal verdedigingshandelingen. Het CDA vindt dit een goed initiatief.

Daarom stelt het CDA voor om de het initiatief aan basisscholen in onze gemeente kenbaar te maken en om de onkosten voor deze cursus mede te ondersteunen. Het voorstel van het CDA houdt concreet in om €20.000,- vrij te maken voor een pilot-project weerbaarheidscursussen voor alle basisscholen in onze gemeente. Dit geld moet besteed worden aan de communicatie van het initiatief naar de scholen en aan de ondersteuning in de onkosten van de cursussen voor de scholen. Eind 2009 kan de gemeente de cursussen evalueren met de scholen om na te gaan of voortzetting van dit pilot-project zinvol geacht wordt.

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen.
 1. Is het college het met mij eens dat het van belang is dat onze jonge inwoners weerbaar zijn in deze maatschappij?
 2. Is uw college bereid om een deel van de verantwoordelijkheid om jonge inwoners weerbaar te maken, op zich te nemen?
 3. Is uw college het met mij eens dat het initiatief van basisschool de Violier een goed initiatief is?
 4. Is uw college bereid om €20.000,- vrij te maken voor weerbaarheidscursussen op basisscholen en indien noodzakelijk naar de raad te komen met voorstellen voor dekking?
 5. Is uw college bereid om met basisscholen te communiceren om op basis van vrijwilligheid mee te doen aan dit pilot-project? Is uw college bereid om eind 2009 deze projecten met de scholen te evalueren?
Hopende op een spoedige en heldere beantwoording, sluit ik af met vriendelijke groet,


Drs. Martijn van Helvert
Fractieleider CDA-Echt-Susteren
CDA23-04-2008
Fractieleider CDA Martijn van Helvert stelt vragen aan college.

Fractieleider CDA, Martijn van Helvert stelt vragen
over gunningen aan lokale bedrijven.


Aan het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Echt-Susteren

ONDERWERP: VRAGEN EX ART. 37 REGL. V. ORDE INZAKE GUNNING OPDRACHTEN AAN LOKALE BEDRIJVEN

Susteren, 17 april ’08

Geacht College,

Via dit schrijven richt ik uw aandacht op het volgende.

Onze gemeente Echt-Susteren heeft in haar gemeente vele plaatsen van openbaar groen. Dit openbaar groen moet worden onderhouden, maar af en toe moet dit ook worden gereconstrueerd. Het onderhoud van het openbaar groen wordt voor een groot deel door de Westrom verzorgd. Echter, de reconstructie en met name de aanplant van nieuwe stukken groen wordt verricht door bedrijven.

De gemeente Echt-Susteren heeft in haar bedrijvenbestand een groot aantal, dat dit soort werk verrichten. Het opmerkelijke aan de situatie is dat onze fractie het idee bekruipt dat het vooral bedrijven van buiten de gemeente, of zelfs buiten provinciegrenzen zijn, die de aanplant van nieuw groen in onze gemeente verzorgen.

In het verleden heeft het CDA een motie van raadslid Sevriens ondersteund, waarin het college werd opgeroepen om op zijn minste 25% van alle opdrachten, die onze gemeente verstrekt op welk terrein dan ook, te gunnen aan bedrijven in de gemeente. Uiteraard is onze fractie op de hoogte dat gunningen en aanbestedingen gebonden zijn aan regelgeving en dat een college niet zomaar bedrijven uit de gemeente voor allerlei klussen kan vragen. Dit zou ook niet goed zijn omdat de prijs-kwaliteitverhouding het eerste is waar een college naar moet kijken als het gaat om het bedienen van haar burgers. Aan de andere kant is een college ook geen knip voor de neus waard, wanneer zij niet alle mogelijkheden die binnen het wettelijke kader vallen, aangrijpt om lokale ondernemers een goede kans te gunnen in een aanbestedingstraject.

Dit geldt ook voor de bedrijven in de groenvoorziening in onze gemeente. Onze fractie is ervan overtuigd dat lokale ondernemers niet opvallend duurder zijn, noch slechtere kwaliteit bieden en leveren bij producten in vergelijking met bedrijven in deze sector buiten de gemeente. Daarom kan het niet anders dan dat lokale bedrijven regelmatig aan het werk aangetroffen worden in de gemeente voor de gemeente. Echter, volgens onze fractie gebeurt dit laatste te weinig.

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen:
 1. Op welke wijze heeft u college de motie van de heer Sevriens tot op heden uitgevoerd?
 2. Wat gaat uw college doen om bedrijven uit onze gemeente een grotere kans te geven in het dingen naar gunningen van opdrachten van de gemeente?
 3. Hoeveel opdrachten zijn er in 2004, 2005, 2006 en 2007 door de gemeente gegund aan bedrijven in de “groene sector”?
 4. Welke percentages zijn er in 2004, 2005, 2006 en 2007 aan lokale bedrijven in deze sector gegund?
 5. Welke bedragen in euro’s kleven aan deze percentages?
 6. In hoeverre zijn de cijfers in de bovenstaande vragen maatgevend voor gunningen door onze gemeente aan andere bedrijfssectoren?

Hopende op een spoedige en heldere beantwoording, sluit ik af met vriendelijke groet,


Drs. Martijn van Helvert, fractieleider CDA
CDA11-03-2008
CDJA luidt noodklok voor Dieteren.

CDJA LUIDT NOODKLOK:
‘OOK DIETEREN HEEFT BESTAANSRECHT’


Na het verdwijnen van het filiaal van de Rabobank enkele jaren geleden kent het kerkdorp Dieteren in de gemeente Echt-Susteren nog maar twee maatschappelijke en sociale voorzieningen. Gemeenschapshuis ‘De Koppel’ met inpandig de enige café die Dieteren nog telt en basisschool ‘St. Cornelius’. Als het zo doorgaat zullen ook deze voorzieningen spoedig verdwijnen.

Het grootste probleem is de vergrijzing, Dieteren telt veruit de meeste inwoners in de groepen 40-50 en 50-60 jaar. Logisch gevolg hiervan: de aanwas van nieuwe dorpelingen stagneert. En minder kinderen betekent minder leerlingen voor peuterspeelzaal en basisschool. De oplossing ligt ogenschijnlijk voor de hand: Dieteren heeft dringend behoefte aan meer (starters)woningen. Locatie: gebied Koppelweide. Hoe simpel geformuleerd in theorie, de praktijk blijkt toch echt anders. Reeds 25 jaar is de verkiezingsbelofte gedaan dat er werk zou worden gemaakt van woningbouw. Het resultaat is bedroevend. Het gevolg eveneens: zolang er geen nieuwe woningen bijkomen, geen nieuwe inwoners, geen nieuwe kinderen en uiteindelijk geen maatschappelijke voorzieningen. Dat het ook anders kan blijkt in de omringende kernen Nieuwstadt en Koningsbosch waar wel de huizen als paddestoelen uit de grond schieten, vanwaar deze onevenredige bevoordeling? Laat Dieteren geen spookdorp worden!

Een punt van aandacht eveneens voor het centrum van het verenigingsleven in Dieteren: gemeenschapshuis ‘De Koppel’. Ondanks het beperkte inwonertal van het kerkdorp kent Dieteren een zeer rijk en intensief verenigingsleven. Al deze verenigingen maken gebruik van het gemeenschapshuis, voor feesten, vergaderingen en wat dies meer zij. Toch maakt het college van B&W van Echt-Susteren geen enkele aanstalte om ook maar überhaupt een ander toekomstbeeld dan sluiting van het gemeenschapshuis aan Dieteren te geven. Terwijl het electoraal sterke Echt wel aanspraak kan maken op een geheel nieuwe zaal, is het voor het onbeduidende Dieteren, politiek natuurlijk niet interessant om daar een ‘gemeenschapshuisje’ in stand te laten, aldus de dienstdoende wethouder tijdens een commissievergadering. Om maar te zwijgen over het volstrekte verkeerde beeld dat blijkbaar heerst over de ambtelijke burelen dat een maatschappelijke voorziening dient te renderen.

Een andere paradepaardje van menige politieke partij en het college van B&W is de ontwikkeling van dorpsontwikkelingsplannen, de zogenaamde DOP’s. Gemakshalve is Dieteren weer vergeten. Blijkbaar is Dieteren door zijn ontwikkelingsmogelijkheden heen, het tegendeel is echter waar!

Tot slot een ander schrijnend punt dat de aandacht verdient. De verkeerssituatie in Dieteren is ronduit erbarmelijk. Tijdens de afgelopen afsluiting van de Maaseikerweg, mocht in Dieteren zelfs de eerste file genoteerd worden. Ander gevolg is dat de toch al in slechte staat verkerende buitenwegen nu helemaal de vernieling in zijn gereden. Vorig jaar is in dit kader de verkeerssituatie aangaande De Lange Akkersweg op de agenda geplaatst. De belofte werd gedaan dat de weg zou worden voorzien van een fietspad en voor de rest een opknapbeurt zou krijgen. Maar de beloftes van het college van B&W zijn, zoals we al langer al wisten en nu weer bevestigd zien, niet meer dan een lege huls. Op de agenda is niks meer te vinden over een mogelijk fietspad. Daarmee geconfronteerd op een commissievergadering verklaarde de dienstdoende wethouder: ‘Dat Dieteren maar niet moest zeuren, we sluiten dat weggetje wel af.’ Als de Dieterse schoolgaande jeugd al niet betrokken raakt bij een verkeersongeval op deze gevaarlijke weg, vallen ze wel ten prooi aan de gevaarlijk situatie die ontstaat als er geen auto’s meer door De Doort rijden. Nee, we gaan de vergrijzing nog een handje helpen!CDA24-02-2008
CD(j)A bezocht NedCar.

CD(J)A Echt-Susteren en Limburg bezocht NedCar


Dieteren, 10-02-2008 - Onlangs heeft op donderdag 7 februari een bont CDA-gezelschap, bestaande uit leden uit geheel Limburg, waaronder bijvoorbeeld dhr. P. Pustjens, wethouder in de gemeente Echt-Susteren en gedeputeerde dhr. N. Lebens, een bezoek aan automobielfabriek NedCar te Born gebracht.
CD(j)A delegatie werd bijzonder welkom gehetenDit bezoek werd door de NedCar-directie blijkbaar op waarde geschat aangezien dhr. J. Govaarts, President & Chief Operating Officer hoogstpersoonlijk aanwezig was om ons te verwelkomen. Na een hartelijke ontvangst met koffie en vlaai werd begonnen aan een rondleiding door de fabriek met als doel een indruk te geven van het geavanceerde technische productieproces.

CD(j)A kreeg rondleiding door de fabriekGrofweg kan het productieproces van NedCar onderscheiden worden in 4 fasen. De fase waarin de ruwe stalen platen geperst worden tot carrosseriedelen. De tweede fase waarin de carrosserie middels puntlassen in elkaar wordt gezet. Ten derde het verfproces, waarbij de blanke carrosserie wordt voorzien van een beschermende laklaag. En tenslotte de montage waarbij de auto zijn uiteindelijke vorm en uitstraling krijgt.
Na de rondleiding met het treintje werd een korte toelichting verzorgd in de filmzaal, waarna middels een film het productieproces nader werd toegelicht. Ook aan bod kwamen de toekomstperspectieven van NedCar, het aantal auto’s dat geproduceerd werd en de productie van de nieuwe Outlander.
CD(j)A delegatie in discussie met bestuurders NedCarTijdens de aansluitende en afsluitende lunch kon op informele wijze gediscussieerd worden met enkele bestuurders van NedCar. De algehele indruk van het bezoek kan als positief gekenschetst worden.
Het verdient zeker aanbeveling meer van dergelijke excursies te ondernemen.CDA24-02-2008
CDJA Echt-Susteren.

CDjA Echt-Susteren


Het CDjA Echt-Susteren is een club van ongeveer twintig jonge en enthousiaste personen met een politieke interesse. Het hoofddoel van deze vereniging is om iets te kunnen betekenen voor de jongeren in alle kernen van onze gemeente.

Ook is het belangrijk dat jongeren iets kunnen opsteken van de maatschappij in haar algemeenheid. Om dit te doen worden verschillende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld excursies naar het bedrijfsleven of politiek-maatschappelijke trainingen. Maar ook informelere activiteiten zoals een barbecue om contacten met de andere CDjA-kernen aan te knopen.

Natuurlijk worden er ook volop mogelijkheden geboden aan de leden om iets te kunnen betekenen voor de lokale en regionale politiek. Hierbij moet gedacht worden aan het hebben van zitting in een commissie, of het uitoefenen van een taak in het Limburgse CDjA.

Deze vereniging bestaat al een hele tijd maar is niet altijd even zichtbaar geweest. Vroeger opgebouwd door onder andere Peter Pustjens en Martijn van Helvert, tegenwoordig wordt het CDjA gedragen door het bestuur en haar leden.


Julien Penders
Voorzitter CDjA Echt-Susteren, Algemeen Bestuurslid CDjA Limburg namens Echt-Susteren, Commissielid ROEZ
Bart Wagemans
Secretaris CDjA Echt-Susteren, Penningmeester CDjA Limburg, Plaatsvervangend Commissielid BZ en MV
Bart Prince
Penningmeester CDjA Echt-Susteren
Rik Mestrom
Algemeen Bestuurslid CDjA Echt-Susteren
Marc Rooyen
Algemeen Bestuurslid CDjA Echt-Susteren, Algemeen Bestuurslid CDA Echt-Susteren namens CDjA Echt-SusterenCDA23-01-2008
Datum fractiebegeleidingscommissie gewijzigd.

Datum fractiebegeleidingscommissie gewijzigd


Geachte leden ,

In de rondgestuurde brief aan alle leden is gesteld dat er op 25 januari de eerste bijeenkomst zou zijn van de fractiebegeleidingscommissie. Door verschuivingen van de commissies gaat deze niet door.

De eerste bijeenkomst van de fractiebegeleidingscommissie, waarbij u allen van harte welkom bent, wordt gehouden op woensdag 13 februari 2008 in het gemeentehuis vanaf 20:00 uur.

Excuus voor het ongemak en tot op 13 februari.

Vriendelijke groet,
Martijn van Helvert, fractieleider
CDA23-01-2008
Grote belangstelling voor vacature Burgemeester Echt-Susteren.

15 kandidaten voor burgemeester Echt-Susteren


Voor de vacature van burgemeester van de gemeente Echt-Susteren hebben zich bij de Gouverneur, de heer L.J.P.M. Frissen, 15 kandidaten gemeld, waaronder 3 vrouwelijke.

Wat betreft de politieke gezindheid kan het volgende worden gemeld:
CDA6
VVD4
PvdA3
D661
Geen1
Alle kandidaten hebben een bestuurlijke en of ambtelijke achtergrond.
CDA18-01-2008
Minister Maria van der Hoeve bezoekt Echt-Susteren.

Minister Maria van der Hoeven bezoekt Echt-Susteren


Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken Onze eigen CDA-Minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven bezoekt Echt-Susteren in het kader van de stand van zaken omtrent de Operatie Bottleneck. In Susteren bezoekt zij een onderdeel van het Landschapspark Susteren. “Het is goed dat de Minister komt!”, zegt Martijn van Helvert: “We kunnen haar de stand van zaken tonen en we kunnen punten van zorg direct aanwijzen.”

Het werkbezoek is georganiseerd door de Provincie Limburg. Zij bezoekt ook de Gemeente Sittard-Geleen en DSM. Het werkbezoek vindt plaats op maandag 21 januari.
CDA18-01-2008
Jos Beckers presteert het beste.

Jos Beckers presteert het beste!


Afgelopen jaar is het aantal gezinnen dat recht had op een uitkering in onze gemeente gedaald met maar liefst 13%. Dit is het best behaalde resultaat in de gehele provincie.
Het CDA is erg blij met dit resultaat. Niet alleen is het heel fijn voor de gezinnen die op een prettigere manier hun leven kunnen inrichten, maar ook is het goed voor de gemeente die minder uitgaven hoeft te doen.
De verantwoordelijk wethouder, onze Jos Beckers, heeft dus een geweldige prestatie neergezet.
De CDA-fractie is zeer tevreden over de inspanningen van zijn wethouder. “Jos heeft op vele manieren vaart gezet achter projecten.”, zo laat fractievoorzitter Martijn van Helvert weten: “Hij blijft niet wachten tot mensen uit de bijstand geraken, maar onderneemt actie.”
Zowel in de richting van de burgers, maar ook naar ambtenaren en bedrijven heeft Jos laten zien dat stilzitten geen optie was. Zijn aanpak blijkt nu te werken.
CDA17-01-2008
Martijn van Helvert stelt vragen.

Vragen Martijn aan College B&W

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Echt-Susteren


ONDERWERP:   VRAGEN EX ART. 37 R.V.O. INZAKE VEOLIA

Susteren, 17 januari 2008

Geachte College,

Via dit schrijven richt ik mij tot u met het volgende.
De nieuwe vervoersmaatschappij Veolia heeft in het verleden de nodige opstartproblemen gekend en kent nu nog regelmatig uitvoeringsproblemen die niet prettig zijn voor de consumenten. Onder die consumenten vallen ook de inwoners van onze gemeente Echt-Susteren, als het gaat om het busvervoer. Voor opstartproblemen heeft onze fractie alle begrip, maar op een gegeven moment moet er wel aan gewerkt worden. Dit gegeven moment is naar de mening van het CDA reeds gepasseerd.
Een voorbeeld van de problematiek vormt het vervoer van de leerlingen die gebruik maken van lijn 70 die vanuit Sittard, via Nieuwstadt naar Maaseik rijdt. Aan het einde van het nieuwe jaar bleek dat de bus regelmatig te vol zat en dat leerlingen uit onze gemeente bij de bushalte moesten blijven wachten, omdat de bus geen passagiers meer toeliet, wegens de grote drukte in de bus. In principe is dit een goede beslissing van de chauffeur. Immers, een overladen bus is zeer gevaarlijk. Echter, de fout ligt bij de organisatie van Veolia. Indien zij zien dat in Sittard een bus vertrekt die te vol is om andere passagiers in te laten stappen, dan ben ik van mening dat direct actie ondernomen moet worden. Het CDA vindt het onaanvaardbaar dat leerlingen bij een bushalte moeten blijven wachten tot de volgende bus één uur later pas komt. Deze problematiek zou voor de kerstvakantie opgelost zijn, maar ook in het nieuwe jaar hebben zich al ongeregeldheden op deze lijn voorgedaan. De bus was op 7 januari ook te vol en op 9 januari moest de bus in Nieuwstadt rechtsomkeer maken naar het busstation wegens een defect. Daarvan kan gezegd worden: “Dergelijke dingen gebeuren.” Dat is waar, maar aan de andere kan is het wel weer een onprettige dienstverlening naar de klant, die in de meeste gevallen geld heeft betaald voor een abonnement.
Tevens wil ik opmerken dat in een volle bus met leerlingen af en toe zich ongeregeldheden kunnen voordoen als gevolg van gedrag van leerlingen. Ik ben van mening dat slecht gedrag aangepakt moet worden. Het slecht gedrag van een klein groepje leerlingen maakt het voor de hele bus tot een onplezierige rit. Als Veolia niet functioneert, dan moeten zij daarop aangesproken worden en als leerlingen zich niet gedragen moeten zij en de ouders daarop aangesproken worden.

Maar niet alleen in de richting van de passagiers kan Veolia haar opstelling aanpassen. Ook naar gemeenten, dus ook Echt-Susteren, valt er het één en ander te verbeteren. Veolia heeft namelijk geen vaste lijndiensten. Dat wil zeggen dat Veolia van het ene op het ander moment kan zeggen dat de route van de lijn verandert. Dit is op zich al vervelend voor de reiziger, die in mindere mate zeker kan zijn van de diensten. Daarnaast is het voor de gemeenten ook heel vervelend. Immers, zij dienen alle bushaltes toegankelijk te maken voor alle passagiers, inclusief minder- en invalide mensen. Dit kost een behoorlijk zak geld. Het grootste gedeelte van die zak met geld komt voor de rekening van de gemeente. Echter, zij krijgen daarvoor geen garantie dat de lijn daar ook blijft lopen. Het kan in de praktijk dus zo zijn dat de gemeente vandaag een bushalte aanpast voor veel geld en dat de lijndienst er volgende maand niet meer langs rijdt.
Dit vind ik geen goede zaak.

Het CDA is van mening dat onze gemeente hierin actie moet ondernemen. Immers, het is toch niet te verkopen aan de raad en dat zij straks wellicht geld moeten uitgeven aan bushaltes, waarvan niet bekend is hoe lang ze gebruikt gaan worden.

Het CDA is zich ervan bewust dat de gemeente op zich geen positie heeft in het contract met Veolia. De provincie Limburg heeft namelijk een contract met Veolia. Dit wil niet zeggen dat de gemeente lijdzaam moet toezien. Het CDA stelt voor om samen met ander gemeenten in de regio een gezamenlijk standpunt te creëren, om zo sterk naar de provincie te kunnen trekken om een lans te kunnen breken bij Veolia.

Het bovenstaande leidt mij tot het stellen van de volgende vragen:
 1. Is uw College op de hoogte van de onprettige dienstverlening van Veolia?
 2. Is uw College het met mij eens dat het onaanvaardbaar is om leerlingen op weg naar school een uur extra te laten wachten op de bus.
 3. Zo ja: Welke stappen heeft uw College reeds ondernomen om verandering aan te brengen in de situatie?
 4. Is uw College bereid om bij Veolia na te gaan of bekend is welke leerlingen zich slecht gedragen in de bus, zodat ouders en leerlingen erop aangesproken kunnen worden?
 5. Wat is het standpunt van het College als het gaat om lijndiensten van Veolia, die kunnen wisselen?
 6. Is uw College bereid om met de regiogemeenten in overleg te gaan over een gezamenlijk standpunt in deze?
 7. Is uw College bereid om samen met de regio en de provincie naar Veolia op te trekken om daar de dienstverlening naar de burgers, maar ook de houding aar de gemeente te bespreken?
 8. Is uw College bereid om via de commissie te rapporteren over de genomen stappen en de te nemen stappen?

Ervan uitgaande dat een spoedig en helder antwoord zal volgen, sluit ik af met vriendelijke groet,

Drs. Martijn van Helvert
Fractieleider CDA Echt-Susteren
CDA17-01-2008
Nieuwe zaal voor Echt.

Nieuwe Zaal belangrijk voor Echt


De kogel lijkt door de kerk Na jarenlang schipperen komt er nu een zaal voor het verenigingsleven in Echt. Met het sluiten van de zaal Apollo komen veel verenigingen in de kou te staan. De gemeente heeft vele locaties afgezocht en bekeken, maar nergens werd in de raad of elders draagvlak gevonden voor de ideeën. Nu is de oplossing eindelijk daar. In de bioscoop van Echt wordt een zaal voor het verenigingsleven gecreëerd. Het CDA is zeer blij met dit voornemen van de heer Stassen.

Het is zeer belangrijk voor de vitaliteit van de kern Echt dat deze zaal tot stand gaat komen.” Dat zegt fractieleider Martijn van Helvert. Ook de locatie is zeer fraai. Parkeergelegenheid is in de buurt. Het ligt in het centrum. De ruimtes zijn groot genoeg om een fraaie zaal te maken. Tevens is het een bekende locatie, omdat het altijd al een zaal is geweest, voordat het bioscoop werd.

Het CDA vindt dat dit een belangrijke stap voorwaarts is voor de leefbaarheid van de kern Echt.
CDA16-01-2008
Wim Jessen lost gevaarlijke situatie op.

Wim Jessen lost gevaarlijk situatie op!


De gevaarlijke verkeerssituatie bij het Connect College in Echt wordt opgelost dankzij de brief van Wim Jessen. Op 5 november 2007 schreef Wim Jessen een brief aan Burgemeester en Wethouders over de situatie. Hij maakte zich ernstige zorgen en stelde voor om niet langer te wachten met maatregelen tot een ernstig ongeluk zou plaatsvinden.
Op 27 november kreeg Wim van het college het antwoord dat er aan een oplossing gewerkt werd in overleg met Ine van der Aa (toenmalige directeur Connect College). Het college heeft de woorden van Wim ter harte genomen. De brief en de beantwoording kunt u nalezen in het archief van nieuwsitems 2007.
Inmiddels heeft het college besloten welke concrete aanpassingen rondom de school gaan plaatsvinden.
De volgende zaken zijn door het college van B&W van Echt-Susteren besloten:

Situatie.
De ingang aan de Populierlaan aan het oude gedeelte wordt door een groot aantal leerlingen gebruikt. Op weg naar en van school ontstaan er in de piektijden een drietal conflictsituaties.
 • Sluipverkeer welk via de Olmstraat richting bedrijventerrein rijdt mengt zich in de Populierlaan met de fietsende schooljeugd. Dit leidt tot bijna-ongelukken.
 • Op het kruispunt Populierlaan- Maasbrachterweg steekt de schooljeugd verspreid over en door de snelheid en intensiteit van het gemotoriseerd verkeer ( 50 km/uur en ruim 8000 mvt/ etmaal) leidt eveneens tot een hachelijke situatie.
 • De schooljeugd van de Nieuwbouw rijdt op het fietspad tegen het verkeer in en steekt op het kruispunt Populierlaan-Maasbrachterweg pas de Maasbrachterweg over, terwijl er een goede oversteek is ter hoogte van de Nieuwbouw uitgang.
Verkeersmaatregelen.
Om de verkeersonveiligheid te verbeteren zijn de volgende verkeersmaatregelen op de bijgevoegde tekening verwerkt.
 • Op de Populierlaan tussen Abeelstraat en Maasbrachterweg worden fietsers en gemotoriseerd verkeer van elkaar gescheiden door de aanleg van een fietspad op de bestaande weg.
 • Voor gemotoriseerd verkeer wordt eenrichting ingesteld met een parkeerverbod tegen de aslijn.
 • De oversteek Maasbrachterweg naar het tegenoverliggend fietspad verruimen en tevens een snelheidsregime in stellen van 30 km/uur op de Maasbrachterweg ter hoogte van het kruispunt met de Populierlaan.
 • De knipperlichtinstallatie van de Kerkveldsweg (oude schoollocatie) wordt verplaatst naar het kruispunt op de Maasbrachterweg
Er is overleg gevoerd met het Connect College en de politie en beide steunen de verkeersmaatregelen. Het Connect College zal middels een educatieprogramma aandacht besteden aan de situaties.

Tijdellijke verkeerssituatie.
Het verkeer wordt nu via de Maasbrachterweg afgewikkeld. Naar de toekomst vervalt de ontsluitingsfunctie van deze weg, want de nog aan te leggen Westelijke Randweg zal deze functie overnemen. De aanleg van de Randweg met de rotonde op de Industrieweg is dan ook dringend gewenst.
De nu te nemen verkeersmaatregelen kunnen na aanleg van de Westelijke Randweg worden gehandhaafd, aanvullend met maatregelen om het gebruik van de Maasbrachterweg te ontmoedigen.

Het gehele pakket aan maatregelen kost € 12.300,-.
Het CDA vindt dit een zeer goede investering. Het getuigt van goed bestuur dat de spreekwoordelijke put wordt gedempt, voordat het kalf verdronken is.

Wim Jessen heeft goed gehandeld. Dankzij zijn werk is de verkeerssituatie bij de school in Echt zeer verbeterd.
CDA15-01-2008
Inwoners niet naar kredietbank verwijzen.

Inwoners niet naar kredietbank verwijzen!


Het college van B&W heft besloten om mensen met grote schulden, die toch geld nodig hebben voor hun gezinssituatie, niet langer door te verwijzen naar de kredietbank. Immers, daardoor kwamen mensen dikwijls nog verder in de financiële problemen.
Het CDA is van mening dat mensen die het echt nodig hebben, geholpen moeten worden! Daarom is het een goed besluit. De gemeente zal de mensen een renteloze lening aanbieden.
Het CDA ziet dit als een sociale handreiking naar de naasten in onze gemeente. Tevens is dit een goede mogelijkheid om mensen in de arm te nemen om hen te begeleiden bij het saneren van de schulden.
CDA15-01-2008
Restauratie uurwerk Landricuskerk.

Uurwerk St. Landricus gerestaureerd.


Het college van B&W heeft besloten om de restauratie van het uurwerk van de St. Landricuskerk in Echt te subsidiëren met 15%. Het CDA is blij met dit collegebesluit. De kerktoren en het uurwerk maken een wezenlijk deel uit van het aanzicht van de kern Echt. Daarbij is het van cultuurhistorisch en religieus belang dat dit uurwerk zijn belangrijk werk kan blijven doen.
Het CDA spreekt de waardering uit voor al het vrijwilligerswerk dat is gedaan om de restauratie van de St. Landricuskerk te vervolmaken.
CDA10-01-2008
Nieuwjaarsborrel CDJA Echt-Susteren.

Nieuwjaarsborrel CDJA

De jongeren van onze club hebben een nieuwjaarsborrel georganiseerd op vrijdagavond 11 januari vanaf 20:00 uur in de kelder bij Pieter Schoenmakers op de Roosterderweg 12 in Dieteren.
De CDA-fractie vindt het een fantastisch initiatief dat de jongeren onder leiding van Julien Penders, deze bijeenkomst hebben belegd. “Ik vind het heel fijn dat we hiervoor uitgenodigd zijn.”, zegt fractieleider Martijn van Helvert: “De fractie zal zeker ruimschoots aanwezig zijn en we hopen u allen daar te treffen.”