CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2014 archief 2017 >>>

Archief 2016

CDA29-04-2016
Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering.


Donderdag 2 juni 2016
Cafe-Zaal "t Hingen" te Hingen
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang omstreeks 19.30 uur.

Agenda
  1. Opening door de Voorzitter
  2. Vaststelling agenda / eventueel aan de agenda toe te voegen punten
  3. Stand van zaken binnen de afdeling (waaronder financiŽle positie) / actuele ontwikkelingen
  4. WVTTK
  5. Rondvraag
Thema
Het gekozen thema betreft de Kadernota alsmede de recente ontwikkelingen in het sociaal domein. Onze wethouder Geert Frische zal deze onderwerpen nader toelichten en van achtergrond voorzien.

Vanzelfsprekend bestaat er de ruimte om andere zaken aan de orde te stellen.CDA29-04-2016
Konkinklijke onderscheiding voor CDA raadslid Marjo van Helvert-Willeme

Konkinklijke onderscheiding voor Marjo van Helvert-Willeme.


Mevrouw Marjo van Helvert is vanaf 1997 werkzaam als Bisschoppelijk Gedelegeerde voor het onderwijs bij het Bisdom Roermond. Deze taak vat zij ruimer op dan in haar functiebeschrijving staat aangegeven. Zo is zij lid van het Officium Educationis Nederland (1997-heden), waarbij zij 5 jaar de functie van voorzitter bekleedde, en bestuurslid van het landelijk RK GVO voor het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland (2011-heden). In het verlengde van haar werkzaamheden was zij in de periode van 2003-2010 lid van de Nederlands Katholieke Schoolraad. Naast haar beroepsmatige werkzaamheden is mevrouw Van Helvert sinds 2007 vertrouwenspersoon voor het lekenpersoneel van het Bisdom Roermond. Tevens is zij actief als landelijk vertrouwenspersoon van de klachtencommissie Seksueel Misbruik in de Katholieke Kerk, voorheen de commissie Hulp en Recht (2005-heden). Op maatschappelijk gebied verricht mevrouw Van Helvert diverse ondersteunende werkzaamheden binnen de gemeenschap. Zo is zij vice voorzitter van het kerkbestuur cluster Susteren (maart 2015-heden), secretaris van het dekenaal bestuur Susteren-Echt (2002-heden), lid en vanaf 2009 voorzitter van de cliëntenraad Vastrada Susteren (2007-heden), voorzitter van de gezamenlijke cliëntenraden regio Noord Vastrada en De Egthe (2011-heden), lid van de cliëntenraad divisie verpleging en verzorging Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen (2009-heden), lid van de gezamenlijke cliëntenraden van Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen (2011-heden), gemeenteraadslid in Echt-Susteren (2011-heden), vice voorzitter van het bestuur van de Sittardse basiliek van OLV het Heilig Hart van Maria (2014-heden), en organisator /collectant voor de parochiële Vastenactie in Nieuwstadt (2000-heden). Sinds 2001 collecteert decoranda tevens voor de Kankerbestrijding. In het verleden was mevrouw Van Helvert secretaris van de Stichting RK Onderwijs Nieuwstadt (1978-1995), mede oprichter van jeugdvereniging ‘De Auvermänkes’, en jurylid bij de plaatselijke carnavalsoptocht (1985-2000) en kinderoptocht tijdens Koninginnedag (1990-2001). Ook gaf zij leiding aan ‘Beter Bewegen’ voor Zij-Actief Nieuwstadt (1980-1995) en was zij tot voor kort als secretaris actief voor het kerkbestuur van parochie H. Johannes de Doper in Nieuwstadt (1985-2015). Mevrouw Van Helvert zet zich reeds lange tijd initiërend, stimulerend, bestuurlijk en uitvoerend in voor de samenleving. Haar functies en activiteiten zijn divers en hebben veelal een brede maatschappelijke uitstraling. Daarbij schuwt ze niet haar verantwoordelijkheid te nemen als voorzitter en/of secretaris. Ook is er sprake van bijzondere verdiensten gerelateerd aan de hoofdfunctie. In dit verband hiermee kan worden verwezen naar de onverminderd actuele betekenis van de maatschappelijke inzet op het gebied van seksueel geweld in de RK Kerk, waardoor haar plichtsvervulling in de hoofdfunctie een aantoonbare uitstraling buiten de eigen organisatie heeft. Als vertrouwenspersoon van het lekenpersoneel van het Bisdom Roermond (2007-heden) staat decoranda bovendien de medewerkers bij met raad en daad, waarbij zij grote betrokkenheid en inlevingsvermogen toont.
Mevrouw Van Helvert is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.CDA01-03-2016
Artikel 33 vragen betreffend asbestsanering

Artikel 33 vragen.


Artikel 33 vragen
19-2-2016
Betreffende: Asbestsanering

Geacht College,
De laatste weken verschijnen er regelmatig artikelen in de media over de asbestsanering die de Provincie de komende jaren wil uitvoeren. In deze artikelen wordt het voornemen kenbaar gemaakt dat voor 2024 alle bedrijven hun asbesthoudende daken moeten saneren en dat ook van de particulieren een inspanning wordt gevraagd. Deze voornemens veroorzaken een hoop onrust in de samenleving, omdat niet iedereen duidelijk is wat nu MOET, of MAG en welke kosten het e.e.a. met zich meebrengt. Daarom stellen wij als CDA-fractie de volgende vragen aan het college.

1. Is het zo dat bedrijven nu, of binnenkort VERPLICHT zijn om daken die asbest bevatten te verwijderen en als dat zo is, wie kan deze bedrijven dan vertellen of er daadwerkelijk asbest in hun daken zit en welke weg ze moeten bewandelen om die asbest volgens de regels te verwijderen?
Antwoord: De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken. Het verbod ziet uitsluitend op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest. Het verbod heeft dus geen betrekking op asbesthoudende toepassingen in gebouwen, zoals asbesthoudende isolatie en asbesthoudend dakbeschot (artikel 10 van het ontwerp Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de bijbehorende Nota van Toelichting). De reden hiervoor is dat daken die in contact staan met de buitenlucht - door verwering - zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Naar verwachting is ruim driekwart van de onder het verbod vallende asbestdaken te vinden in de agrarische sector.
Particulieren en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de herkenning en verwijdering van asbest. De gemeente heeft hierin een handhavende taak.


2. Hebben die bedrijven de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de kosten die dat verwijderen met zich meebrengt en zo ja hoe groot zijn dan de bedragen? Op internet vinden we dat er € 4,50 /m2 subsidie aangevraagd kan worden tot een maximum van € 25.000,- per pand. Klopt dat?
Antwoord: Voor de verwijdering van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 de “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken”. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak met een maximum van €25.000 per adres. Naast de “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken” kunnen bedrijven gebruik maken van de fiscale regelingen voor verwijdering van asbest.

3. Als er voor die bedrijven subsidiemogelijkheden zijn voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen zal dat waarschijnlijk alleen betrekking hebben op een bijdrage in de kosten voor het VERWIJDEREN van deze materialen en zal er vermoedelijk geen bijdrage worden geleverd aan het plaatsen van een nieuw dak.
Moeten de bedrijven daar zelf voor opdraaien vragen wij ons af en brengt de provincie bepaalde bedrijven die momenteel hun exploitatie nog maar moeilijk rondkrijgen met deze plannen nu niet aan de rand van een faillissement? Als er inderdaad bedrijven in onze gemeente door deze sanering in financiële problemen dreigen te geraken, welke helpende hand is het college dan bereid uit te steken, wellicht in samenspraak met de Provincie?

Antwoord: De rijkssubsidieregeling “Subsidieregeling-verwijdering-asbestdaken” van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu loopt van 2016 tot en met 2019 en geldt voor particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden. Er wordt geen bijdrage gegeven voor het aanbrengen van een nieuw dak. De Provincie Limburg werkt momenteel aan een aanvullende subsidieregeling, nadere details zijn echter nog niet bekend. Bij de provincie bestaan ook nog financiële stimuleringsmaatregelen voor een aanpak i.c.m. duurzame energie maatregelen.

4. Zijn particulieren verplicht hun huis, gebouwd voor 1989, te laten inventariseren op asbesthoudende materialen en als dat niet zo is hoe weten zij dan welke materialen ze kunnen laten zitten en welke zeker verwijderd moeten worden?
Antwoord: Zie ook onder 1, particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de herkenning en verwijdering van asbest. Het betreft een verbod op asbestdaken waarbij asbest in contact staat met de buitenlucht. Voor al het andere aanwezige asbest geldt vanaf 2024 nog geen verbod.

5. Zijn er voor particulieren die asbesthoudende materialen willen laten verwijderen subsidiemogelijkheden en zo ja, aan welke bedragen moeten we dan denken? Ook die € 4,50 /m2 , het bedrag genoemd onder vraag 2?
Antwoord: De in vraag 2 genoemde subsidieregeling staat open voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Particulieren kunnen hier dus ook gebruik van maken.

6. Als een particulier besluit om asbesthoudende materialen precies volgens de regels te laten verwijderen uit zijn dakbeschot, welke kosten zijn dan daarmee gemoeid en welke procedure moet hij precies volgen? We snappen dat u geen exacte bedragen kunt noemen, want dat zal van geval tot geval verschillen, maar wellicht kunt u een indicatie met een marge aangeven.
Antwoord: Het verbod ziet niet op asbesthoudend dakbeschot bij particulieren.
Het verwijderen van asbest moet gemeld worden bij de gemeente op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het meldingsformulier moet (in de meeste gevallen) zijn voorzien van een asbestinventarisatierapport. De gemeente beoordeelt inhoudelijk het rapport en indien de melding juist is, wordt deze geaccepteerd. Voor de sloopmelding zijn geen legeskosten verschuldigd.
Na de acceptatie van de melding kan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf starten met het verwijderen van de asbest. De hiermee gemoeide kosten zijn afhankelijk van de locatie, de positie van het asbest en het soort asbest. Een goede schatting is gelet hierop dan ook niet te geven.


7. Vorig jaar was het nog zodanig geregeld dat particulieren kleinere oppervlakken asbesthoudende materialen (minder dan 34 m2 ) zelf mochten verwijderen, tenminste als dat materiaal ergens lag opgeslagen. Wanneer het van een dak moest worden afgehaald moest ALTIJD een daartoe gecertificeerd bedrijf worden ingeschakeld. Een dergelijke regelgeving biedt particulieren natuurlijk allerlei mogelijkheden om zich op slinkse wijze van deze materialen te ontdoen. Een betere en meer heldere regelgeving zou dan ook op zijn plaats zijn vindt het CDA. Zijn er door de prioriteit die de provincie stelt aan de asbestsanering regels gewijzigd, of wordt op korte termijn nieuwe regelgeving verwacht en zo ja kunt u nu al aangeven wat die veranderingen waarschijnlijk zullen inhouden?
Antwoord: In het Bouwbesluit is opgenomen dat er altijd een sloopmelding moet worden ingediend voor het verwijderen van asbest. Het Asbestverwijderingsbesluit geeft aan dat de verwijdering van asbest in de meeste gevallen moet gebeuren door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Voor particulieren gelden echter enkele uitzonderingen. Een particulier mag uit zijn woning of bijgebouw maximaal 35m2 aan geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, asbesthoudende vloertegels niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking en vloertegels verwijderen.
Het gaat hier om veel voorkomende werkzaamheden met een verwaarloosbaar risico voor mens en milieu, waarvoor op grond van artikel 4 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 eveneens geen asbestinventarisatierapport hoeft te worden opgesteld. Het ontwerp-besluit voor de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 voorziet hierin (vooralsnog) geen wijzigingen.


8. Wanneer een particulier werkzaamheden aan zijn dak laat verrichten, bijvoorbeeld het laten vernieuwen van dakpannen, het plaatsen van zonnecellen waarbij er voor de doorvoer van kabels een gat in het asbesthoudend dakbeschot moet worden gemaakt, of bij het aanbrengen van een rookkanaal door dit dakbeschot, hoe moet deze particulier dan volgens de geldende regels handelen?
Antwoord: Eenvoudige werkzaamheden, zoals schuren ten behoeve van schilderwerk of boren van gaten in asbesthoudende materialen, kunnen leiden tot het verspreiden van asbestvezels. Er mogen geen andere werkzaamheden aan asbest plaatsvinden dan sloopwerkzaamheden. Het aanbrengen van rookgaskanalen, dak doorvoeren en dergelijke door asbesthoudend dakbeschot is niet toegestaan.

9. Tijdens de algemene beschouwingen van vorig jaar is door het CDA aan het college gevraagd de site op dit punt nader onder de loep te nemen en meer informatie over de asbestsanering op de site te zetten. Waarom is dat nog altijd niet gebeurd? U gaf toen aan dat de site inderdaad aan vernieuwing/ verbetering toe was, maar dat neemt niet weg dat u de informatie al kunt vergaren en op de site zet. Dat die straks verbeterd wordt speelt daarbij in onze ogen geen rol.
Antwoord: Inmiddels zijn we gestart met het verbeteren van de informatie op onze website. De informatie over het onderwerp asbest wordt op korte termijn verzameld en op onze website geplaatst. Om dit kenbaar te maken bij onze inwoners zullen we een publicatie in ít Waekblaad verzorgen (zoals de publicatie van eind vorig jaar in ít Waekblaad). We verwachten de informatievoorziening eind april volledig en online te hebben. Uiteraard wordt deze informatie eveneens integraal opgenomen in onze vernieuwde website.

10. Naast deze gestelde vragen zijn er nog tal van andere vragen die we hier hadden kunnen stellen omtrent de asbestsanering. Bijvoorbeeld, hoe te handelen als asbest als brandwerend materiaal op andere plaatsen dan op het dak wordt aangetroffen?
Het is echter niet de bedoeling van deze vragen om uitputtend te zijn, maar om het college te confronteren met vragen die leven bij onze inwoners. Centraal gaat het het CDA erom wat het college nu gaat doen om onze inwoners op de hoogte te brengen van de regels, de kosten en de procedures op het gebied van de asbestsanering en op welke termijn wij het resultaat van deze actie daadwerkelijk kunnen zien?

Antwoord: Zie antwoord 9.

Met belangstelling zien wij Uw antwoord tegemoet.
Hoogachtend,
Namens de CDA-fractie Echt-Susteren,
drs. P.J.H. Cox
(Fractievoorzitter)


CDA05-01-2016
Nieuwjaarsreceptie Gemeentehuis

Nieuwjaarsreceptie gemeentehuis.


Traditie getrouw zal ook dit jaar de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Echt-Susteren weer plaatshebben in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt in Echt op dinsdag 5 januari 2016 van 19.00 tot 22.00 uur. Naast een korte toespraak van de burgemeester zal de nieuwjaarsontvangst geheel in het teken staan van contacten tussen inwoners, bedrijven en verenigingen uit Echt-Susteren. Het CDA zal hierbij ook aanwezig zijn.