CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2016 archief 2018 >>>

Archief 2017

CDA27-10-2017
Artikel 33 vragen: Klooster Koningsbosch

Artikel 33 vragen: Klooster Koningsbosch

Geacht College,

Vol verbazing hebben veel inwoners van onze gemeente, en wij met hen, in de krant kunnen lezen dat de verbouwing van het voormalig klooster in Koningsbosch op losse schroeven is komen te staan. Dit naar aanleiding van de uitkomst van een integriteitsonderzoekonderzoek dat in het kader van de wet Bibob is verricht.
Om meer zicht te krijgen op de ontstane situatie stellen wij als CDA-fractie U de volgende vragen.
 1. Het onderzoek volgens de wet Bibob levert op dat er “ernstig gevaar bestaat dat het project gefinancierd wordt met uit strafbare feiten verkregen middelen”. Het is dus NIET helemaal zeker. Hoe gaat u handelen als het bezwaar dat vastgoedontwikkelaar Gelasius heeft aangetekend gegrond wordt verklaard?

 2. In zijn weerwoord zegt vastgoedontwikkelaar Gelasius zuiver te zijn en de investeerders ook. Weet u of vastgoedontwikkelaar Gelasius momenteel nog andere projecten ontwikkelt, of ontwikkeld heeft en kunt u aangeven welke dat dan zijn?

 3. Zijn er referenties van de vastgoedontwikkelaar nagetrokken voordat het college is gestart met het ontwikkelen van plannen rond het oude kloostercomplex? Zo ja, kunt u dan aangeven welke acties u hebt ondernomen en wat die hebben opgeleverd en zo nee, waarom heeft u dat niet gedaan?

 4. Wij kunnen ons niet voorstellen dat andere projecten die vastgoedontwikkelaar Gelasius heeft opgestart WEL de Bibob-toets hebben kunnen doorstaan. Er zouden dus GEEN projecten mogen zijn die vastgoedontwikkelaar Gelasius als referentie kan opgeven. Waarom bent u dan niet argwanend geworden en hebt u niet direct aangedrongen op zo’n Bibob-toets, alvorens ook maar 1 euro uit te geven aan de ontwikkeling van een plan?

 5. In de krant staat dat al VOOR augustus 2016 een brief van het Openbaar Ministerie is ontvangen naar aanleiding waarvan er een integriteitsonderzoek in het kader van de wet Bibob zou plaatsvinden. Kunt u kort aangeven wat de strekking van die brief was en ons deze brief doen toekomen?

 6. Waarom heeft het college naar aanleiding van deze brief van het Openbaar Ministerie het hele project niet direct stopgezet en eerst de uitslag van het Bibob-onderzoek afgewacht alvorens medewerking te verlenen aan ook maar een enkel plan?

 7. Hoeveel kosten heeft de gemeente VOOR het ontvangen van de brief van het Openbaar Ministerie gemaakt m.b.t. de planontwikkeling voor dit klooster en hoeveel kosten zijn er DAARNA gemaakt? En hoeveel ambtelijke uren zitten er in dit project?

 8. Wat gebeurt er met de eigendom van het kloostercomplex wanneer de vergunning wordt geweigerd? Valt de eigendom dan terug aan de gemeente of koopt de gemeente het klooster weer over van de vastgoedontwikkelaar en welke kosten zijn daarmee gemoeid?

 9. Als de vergunning niet wordt verleend en het kloostercomplex blijft in eigendom van vastgoedontwikkelaar Gelasius, hoe gaat u dan voorkomen dat het klooster steeds verder in verval raakt en nog jaren als een rotte appel in kern Koningsbosch blijft liggen?

 10. Kan vastgoedontwikkelaar Gelasius kosten op de gemeente verhalen als zijn verweer niks oplevert en de vergunning dus niet verleend wordt? En zo ja, hoe hoog kan die claim dan zijn?

 11. Wat is het antwoord op vraag 10 wanneer vastgoedontwikkelaar Gelasius bij zijn verweer in het gelijk wordt gesteld en de gemeente weigert de vergunning tòch?

 12. Kunt u ons het Bibob-rapport doen toekomen?

Met belangstelling zien wij Uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de CDA-fractie Echt-Susteren,
J.P.C Dijcks (raadslid uit Koningsbosch)
En
drs. P.J.H. Cox (Fractievoorzitter)

CDA25-10-2017
Artikel 33 vragen: Aanvragen subsidie uit het WiFi4EU-plan

Artikel 33 vragen: Aanvragen subsidie uit het WiFi4EU-plan

Geacht College,

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. Het CDA wil dat de gemeente Echt-Susteren daar ook aan meedoet. Online bereikbaarheid is een basisbehoefte.

Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. In de gemeente Echt-Susteren zou uitkomen op zo’n 2000 personen. Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens de CDA-fractie een basisbehoefte.

De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.

De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor onze gemeente van belang dat we er snel bij moeten zijn.

De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen voor de college van burgemeester & wethouders:
 1. Is het college het met het CDA eens dat het voor een open lijn met de rest van de wereld niet uit mag maken waar je woont of hoeveel je verdient en internet in de communicatie en verbinding met de rest van de wereld hierin een essentieel onderdeel vormt?

 2. Welke mogelijkheden ziet het college om in onze gemeente aanspraak te kunnen doen op een deel van de beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan?

 3. Is het college bereid om projecten in onze gemeente aan te melden voor WiFi4EU? Zo ja, welke locaties zouden volgens het college in aanmerking komen en welke locatie(s) zou(den) hierin prioriteit moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

Met belangstelling zien wij Uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de CDA-fractie Echt-Susteren,
drs. P.J.H. Cox (Fractievoorzitter)

CDA21-10-2017
ALV CDA Echt-Susteren kiest top 3 plaatsen voor komende verkiezingen
CDA Echt-Susteren prestenteert top 3 voor de aankomende verkiezingen

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA in de gemeente Echt-Susteren is vrijdag 20 oktober jl. met unanieme stemmen de top drie gekozen waarmee de partij aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in 2018 gaat deelnemen.

Lijsttrekker wordt drs. Peter Cox die de afgelopen vier jaar als fractievoorzitter zitting heeft genomen in de raad.

1. Peter Cox


Plaats 2 wordt ingenomen door drs. Geert Frische, momenteel wethouder in de gemeente Echt-Susteren.

2. Geert Frische


Plaats 3 door drs. Peter Pustjens, momenteel wethouder in de gemeente Echt-Susteren.

3. Peter Pustjens
CDA24-08-2017
Gemeente Echt-Susteren organiseert Energiemarkt

Energie besparen, u kunt het ook!

Energie coöperatie Echt-Susteren Energie organiseert op 30 september haar allereerste energiemarkt in het gemeentehuis in Echt. Deze markt heeft als doel om inwoners te informeren over duurzame oplossingen in huis.

Energie Coöperatie Echt-Susteren Energie

De gemeente Echt-Susteren heeft, als Cittaslow-gemeente, duurzaamheid hoog op de agenda staan. Om duurzame oplossingen te verspreiden onder de inwoners is de Energie Coöperatie Echt-Susteren Energie (ESE) opgericht. Zij gaan energiezuinige en duurzame oplossingen bij de inwoners van deze gemeente op de kaart zetten. Duurzaam produceren, inkopen en besparen van energie, daar gaat het om!

Energiemarkt 30 september
Op de energiemarkt kunt u kennis maken met de coöperatie en deelnemende energiezuinige bedrijven. Hier krijgt u inzicht in energiebesparende maatregelen met als thema: besparen. Deze tips en maatregelen zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. De energiemarkt is op 30 september in het gemeentehuis van 13.00 uur - 17.00 uur. Tip: Neem uw energierekening meer voor concrete tips en advies.

Deelnemende bedrijven presenteren o.a. zonnepanelen, LED-verlichting, warmtepompen, isolatie-oplossingen, E-bikes en elektrisch auto’s (oa BMW i3 en i8)

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.echtsusterenenergie.nl.

U kunt ook contact opnemen met Echt-Susteren Energie via info@echtsusterenenergie.nlCDA17-07-2017
CDA Echt-Susteren komt op voor medewerkers Westrom

CDA Echt-Susteren komt op voor medewerkers Westrom

CDA Echt-Susteren maakt zich grote zorgen over de ontstane situatie bij Prio Verve, een samenwerkingsverband tussen de sociale werkbedrijven Westrom en de Risse en het commerciële bedrijf Vebego. Volgens een onderzoek van de ondernemingsraad van Westrom worden onze mensen van de Westrom dagelijks blootgesteld aan onveilige werksituaties, pesterijen en intimidaties. Het rapport spreekt van een angstcultuur. Waar andere werknemers in dergelijke situaties ervoor kiezen om op zoek te gaan naar een andere baan, juist voor de mensen in de sociale werkvoorziening is dat geen optie.

Om deze reden is het CDA Echt-Susteren, samen met FNV en medewerkers van Westrom, een actie gestart om de politiek in de eigen gemeente, maar ook de andere Westrom-gemeenten zoals Roermond, Roerdalen, Leudal en Maasgouw op te roepen op te komen voor de medewerkers van Westrom. Er werd een actiecomité opgericht en handtekeningen opgehaald. Al snel sloten de lokale CDA-afdelingen van deze gemeenten zich aan bij de actie. Op donderdag 13 juli werden de handtekeningen aangeboden aan de verantwoordelijke wethouders van Echt-Susteren, Roermond en Roerdalen. De oproep in de drie gemeenten was hetzelfde: zorg ervoor dat onze mensen zo snel als mogelijk weg kunnen bij Prio Verve en zorg ervoor dat ze hun werk bij Westrom kunnen doen. Tevens werd er gesproken over de vercommercialisering van de sociale werkvoorziening en de nadelen en valkuilen van dit systeem.

CDA-wethouder Geert Frische van de gemeente Echt-Susteren ondersteunt de actie. Hij vindt het van groot belang dat de medewerkers van Westrom zo snel als mogelijk hun werk bij Westrom kunnen gaan doen. Maar dit betekent wel dat het bestuur van Westrom nu om de tafel moet met de Risse en Vebego. Het contract is inmiddels opgezegd, maar er is nog een uitloop tot 2021. Nu al wordt er gesproken over een oplossing voor de slechte werkomstandigheden. Maar om de mensen eerder terug te krijgen moeten er afspraken gemaakt worden met de partners over bijvoorbeeld het werk dat dan ook terug moet naar Westrom. Frische zet zich in ieder geval in om dit te bewerkstelligen, en hoopt dat de actie ertoe bijdraagt ook de andere Westromgemeenten en partners zover te krijgen om te bewegen in de richting van de mensen van de Westrom. Wordt vervolgd dus.


CDA16-07-2017
Artikel 33 vragen: Geluidsoverlast kern Baakhoven

Geluidsoverlast kern Baakhoven

Geacht College,

In de krant van maandag 3-juli stond een groot artikel m.b.t. de geluidsoverlast in de kern Baakhoven, veroorzaakt door het aanleggen van een aantal grote bedrijfspanden aan de andere kant van de snelweg door de gemeente Sittard-Geleen. Informatie hieromtrent hebben we onlangs ook als raadslid ontvangen. Het CDA deelt de grote ongerustheid van de inwoners van deze kern die nu getroffen worden door de geluidsoverlast veroorzaakt door de reflecties van het verkeerslawaai tegen de genoemde panden en straks nog een keer met extra geluidsoverlast te maken krijgen wanneer de A2 wordt verbreed. Daarom stellen wij, als CDA, u de volgende vragen.
 1. In uw antwoord op eerder gestelde vragen door de fractie Groen Links vertelt u dat u regelmatig overleg voert met de gemeente Sittard-Geleen omtrent deze casuďstiek. Praten we echter met inwoners van de kern Baakhoven dan beweren zij zich niet echt serieus genomen te voelen. Er is wel regelmatig contact met de gemeente Sittard-Geleen en er wordt over van alles gesproken, maar daar blijft het dan ook bij. Ze hebben het gevoel aan het lijntje te worden gehouden. Er worden immers geen concrete afspraken m.b.t. geluidswerende maatregelen vastgelegd. Wat gaat u eraan doen om dit gevoel weg te nemen? Opnieuw in overleg gaan is wellicht een voor de hand liggende optie, maar wij als CDA zien liever eerst daden!

 2. Zijn er VOOR de aanleg van de bedrijfspanden geluidsmetingen in de kern Baakhoven gedaan om te kunnen bepalen hoe groot de toename van het geluidsniveau in deze kern is door reflectie van geluid afkomstig van de A2 TEGEN deze bebouwing? Zo ja, kunt u ons deze resultaten doen toekomen? Zo nee, waarom is dat niet nodig geacht? Wanneer u zou overwegen om te antwoorden dat dit een verantwoordelijkheid van de gemeente Sittard-Geleen is kan ik u nu al zeggen dat wij dit antwoord onacceptabel zullen vinden. U moet opkomen voor de belangen van de inwoners van de kern Baakhoven en deze vraag dan maar doorspelen naar uw collega’s in Sittard-Geleen.

 3. Bewoners van de kern Baakhoven beweren dat de panden zoals ze nu gebouwd zijn/worden en de inrichting van het terrein afwijken van datgene wat in de stedenbouwkundige visie van Holtum Noord III d.d. 11 april 2011, behorende bij het bestemmingsplan Holtum Noord III, 15 Maart 2012. Klopt dat en zo ja, wat is daar de reden voor en waarom kan dat zomaar? Als dat niet het geval is vinden wij dat u in het overleg dat er regelmatig is hierop moet terugkomen en duidelijk moet maken wat er aan het gebeuren is.

 4. In uw antwoord op eerder gestelde artikel 33 vragen van Groen Links (d.d. 15-06-2017;vraag 4) over de hoogte van de derde loods die 20 m dreigt te worden zegt u dat u formeel bezwaar kunt aantekenen. Dat antwoord straalt uit dat u dat wel kunt doen, maar daar niet veel van verwacht. Hetzelfde geldt ook voor de geplande aanleg van een viertal windmolens. Hebt u deze bezwaren ondertussen daadwerkelijk aangetekend, of gaat u dat nog doen en zo ja wanneer? Graag hebben wij hierop een antwoord. Het CDA vindt daarnaast dat u zich veel strijdbaarder moet opstellen richting Sittard-Geleen. In uw antwoord op de vragen van Groen Links maakt u zich er weer van af met een overleg en dan is het dat. Dit strookt helemaal met het gevoel dat de inwoners hebben. De wethouder van onze gemeente praat en de wethouder van Sittard-Geleen gaat rustig verder met het bouwen van loodsen en het maken van plannen om windmolens aan te leggen. Allemaal langs de gemeentegrens, waarbij de overlast voor een groot gedeelte voor de buurgemeente is!

 5. In de tekeningen die we hebben ontvangen waarin de stedenbouwkundige visie van Holtum Noord III getoond wordt d.d. 11 april 2011, behorende bij het bestemmingsplan Holtum Noord III, 15 Maart 2012 staan taluds getekend en zijn bomenrijen gepland o.a. om de geluidsoverlast te beperken. Wanneer wordt een en ander aangelegd? Kunt u een opsomming geven van de geluidswerende maatregelen die er binnenkort genomen worden en daar ook een termijn aan koppelen?
Met belangstelling zien wij Uw antwoord tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de CDA-fractie Echt-Susteren,
drs. P.J.H. Cox (Fractievoorzitter)

CDA07-05-2017
Overlijden CDA raadslid Piet Reijnders


Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons gewaardeerd raadslid:

Piet Reijnders

Wij verliezen in Piet een maatschappelijk gedreven persoon.
Hij zal voor ons een blijvend voorbeeld vormen.

Familie en nabestaanden van Piet wensen wij veel sterkte
toe om dit plotselinge verlies te kunnen verwerken.

Namens het CDA Echt-Susteren

Peter Cox
Fractievoorzitter
Marc Rooijen
VoorzitterCDA11-03-2017
ALV CDA Echt-Susteren en verkiezingsmanifestatie Martijn van Helvert

ALV CDA Echt-Susteren en verkiezingsmanifestatie Martijn van Helvert.


De ALV CDA Echt-Susteren vond plaats op donderdag 9 maart in het gemeenschapshuis van Nieuwstadt. Na een kort financieel verslag ging voorzitter Marc Rooijen o.a. ook nog in op de procedure van kandidaatstelling voor de gemeentraadsverkiezingen van 2018.
Na afloop van de vergadering was er een korte pauze waarna de avond werd vervolgd met een verkiezingsmanifestatie voor Martijn van Helvert, lokaal CDA kandidaat voor de 2e Kamer verkiezingen. Als sprekers schoven aan: Geert Frische wethouder in Echt-Susteren, Jeroen Lenaers lid Europees parlement, Hubert Mackus gedeputeerde bij de provincie Limburg en uiteraard Martijn van Helvert.
Elk der sprekers ging vanuit zijn functie in op problemen maar vooral op de oplossingen en kansen die er zijn, waarbij vooral gewezen werd op het belang dat dit goed bij de landelijke politiek en beleidsmakers wordt behartigt. De aanwezigen kregen hierna ruim de mogelijkheid om vragen te stellen aan de sprekers. De avond werd afgesloten met een steunbetuiging aan Martijn van Helvert om een zo goed mogelijk verkiezingsresultaat te behalen.


Martijn van Helvert


Grote belangstelling bij verkiezingsmanifestatie voor Martijn van Helvert in Nieuwstadt


CDA afdeling ECHT-SUSTEREN

<<< archief 2016

Archief 2017

CDA28-02-2017
Uitnoding ALV te Nieuwstadt

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering.


Aan de leden van het CDA Echt-Susteren
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Beste CDA-vrienden,
Bij dezen nodig ik u allen uit voor een algemene ledenvergadering.
Wanneer: donderdag 9 maart 2017 vanaf 20.00 uur
Waar: gemeenschapshuis Nieuwstadt (Millenerstraat 4, 6118 CB Nieuwstadt)

Agenda
1) Opening door de Voorzitter
2) Financiële stand van zaken afdeling
3) Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (inleiding en algemene informatie)
4) Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de ALV zal er een openbare bijeenkomst plaatsvinden met Martijn van Helvert (kandidaat) Tweede Kamerlid. Deze bijeenkomst staat natuurlijk in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Ook voor dit gedeelte nodig ik u in het bijzonder uit.
Ik hoop u allen 9 maart aanstaande te mogen begroeten in Nieuwstadt. Ik reken op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet,

Marc Rooijen
Voorzitter CDA Echt-Susteren
CDA22-02-2017
Carnaval 2017: Blauw Sjuut ontvangst op de Plats te Echt

Carnaval 2017: Blauw Sjuut ontvangst op de Plats.Op dinsdag 21 februari 2017 was het voor de 33ste keer op rij dat de Blauw Sjuut uit Heerlen aanmeerde bij het door de gemeente onlangs weer aangekochte oude stadhuis op de Plats in Echt.
Naast vele vertegenwoordigers van carnavalsverenigingen uit de gemeente en ver daarbuiten was ook een afvaardiging van het College van Burgemeester en wethouders aanwezig. De CDA wethouders Geert Frische en Peter Pustjens hadden ook even hun drukke werkzaamheden onderbroken om hierbij aanwezig te zijn.


CDA31-01-2017
Verkiezingsmanifestatie

Uitnodiging verkiezingsmanifestatie.


Gratis Bus naar manifestatie op 3 februari in Kronenberg. Spread the news!

Martijn van Helvert


Lieve CDA-vrienden,

Op 3 februari is er een grote verkiezingsmanifestatie in Kronenberg met Sybrand Buma. Ik zal er ook spreken.

Ik zou het geweldig vinden als we hier een groot succes van kunnen maken door vanuit onze regio met een volle bus te gaan.

Daarom rijdt er een bus naar Kronenberg en terug. Het is gratis voor u. Iedereen mag mee. Je hoeft echt geen lid te zijn (mag wel). Neem ook gerust vrienden en familie mee. In de bus zorg ik dat u niet omkomt van de dorst.

Opstappen:
16.45 Beek bij café de Dubbele Vonk.
17.00 Geleen bij Busstation
17.15 Sittard bij Schouwburg aan de Wilhelminastraat
17.30 Nieuwstadt bij Op de Vos

18.30 Aankomst Travers 5 in Kronenberg

Vertrek in Kronenberg om 21.30 langs alle opstapplaatsen.

Het belooft een gezellige rit te worden.

Geef je op via campagne@martijnvanhelvert.nl
Of bel of sms naar mij 06-52555000

Groet,

Martijn van Helvert
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
070-3182549
@martijncda
Meediscussiëren en op de hoogte blijven van mijn inbreng?
Like mijn pagina en je doet 24/7 mee!
www.facebook.nl/martijnvanhelvert