Disclaimer

Privacy en Cookie verklaring

Via deze online site worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt door CDA Echt-Susteren. CDA Echt-Susteren een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je eigen persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

CDA Echt-Susteren is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-11-2021.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze online site verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • IP-adres
 • Internet-browser en apparaattype
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@cdaechtsusteren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via sociale media
 

Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
CDA Echt-Susteren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfdeniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CDA Echt-Susteren blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Op onze online site wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Cookies voor Twitter widget: zonder tracking cookies
 • Cookies voor Google analytics (zie hieronder).
 
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online site gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Je kunt het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
 
Contactformulier
Wij bieden via onze online site de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via het contactformulier. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.
 

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang je geregistreerd bent op onze site of onze site bezoekt. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 26 maanden voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze online site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen of verwijderen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
CDA Echt-Susteren
contact@cdaechtsusteren.nl

Actievoorwaarden en spelregels

 • Winacties worden uitgeschreven door CDA Echt-Susteren. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 • Acties zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en worden op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan een actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan CDA Echt-Susteren.
 • Deelname aan acties is gratis.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 • Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 • Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de Facebookpagina van CDA Echt-Susteren.
 • De looptijd van een actie staat aangegeven in de beschrijving van een winactie.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en wonen in de gemeente Echt-Susteren. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Bestuur- en fractieleden van CDA Echt-Susteren zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd.
 • CDA Echt-Susteren kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden een actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De gegevens van de deelnemers en winnaar worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van een betreffende actie.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door CDA Echt-Susteren.
 • De Facebook promotie acties handelen in overeen stemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met CDA Echt-Susteren via e-mail: contact@cdaechtsusteren.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

Naamsvermelding (Attributie) gebruik van Foto’s

Op deze website (en onze facebook/twitter pagina’s) zijn een aantal foto’s gebruikt waarvan we graag de naam willen vermelden. De volgende foto’s zijn (bijgesneden) gebruikt:

 • Landschapfoto’s (fotograaf: Henk Penders)