ACTUEEL

Raadsvragen omtrent vervroegd stemmen

Ons raadslid en lijsttrekker Mascha Verkoulen-Smeets heeft – via fractievoorzitter Julien Penders – raadsvragen gesteld omtrent de mogelijkheid tot vervroegd stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het CDA Echt-Susteren zou graag zien dat dit vervroegd stemmen in alle kernen gedurende meerdere dagen mogelijk wordt gemaakt opdat alle kiezers ongeacht in welke kern zij wonen de kans hebben om zo veilig mogelijk hun stem uit te brengen. Ook voor kwetsbare groepen en ouderen dient aandacht te zijn. De vragen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van de gemeente, maar zijn ook hieronder al weergegeven.


Geacht College van B&W,

1. Het CDA Echt-Susteren bereiken de laatste tijd veel vragen over de
gemeenteraadsverkiezingen in relatie tot het coronavirus en de stijgende besmettingscijfers. Onder de inwoners leven hieromtrent grote zorgen. Heeft u kennisgenomen van het kabinetsbesluit strekkende tot verlenging van Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) wordt verlengd tot 1 juli 2022?

2. Deelt het College van B&W de visie van het CDA Echt-Susteren dat gezien de oplopende besmettingscijfers van het coronavirus en de omikronvariant van dit virus, het aangewezen is om ook in onze gemeente het vervroegd stemmen voor zoveel mogelijk kiezers mogelijk te maken?

3. Deelt het College van B&W de visie van het CDA Echt-Susteren dat vervroegd stemmen voor een zo groot mogelijke groep kiezers (waaronder ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid) mogelijk gemaakt moet worden dit om het democratisch proces zo goed mogelijk te laten verlopen?

4. Deelt het College van B&W de visie van het CDA Echt-Susteren dat vervroegd stemmen in alle kernen van de gemeente mogelijk moet zijn teneinde zodoende alle kiezers in staat te stellen gespreid en veilig hun stem uit te brengen alsmede om te voorkomen dat alsnog ongewenste reisbewegingen plaatsvinden naar wel geopende
stembureaus?

5. Kan het College van B&W (laten) uitzoeken of toepassing van de verlengde Twv zo kan worden vormgegeven dat er op maandag 14 maart 2022, dinsdag 15 maart 2022
en woensdag 16 maart 2022 (dus dagelijks) in elke kern van onze gemeente
minimaal een (1) stembureau geopend is gedurende de gebruikelijke openingstijden?

6. Heeft het CDA Echt-Susteren het goed begrepen dat de Twv het mogelijk maakt om in elk stembureau een vierde stembureaulid aanwezig te laten zijn als gastheer/gastvrouw? Kan het College van B&W de rol en functie toelichten van dit stembureaulid? Is er ook ruimte voor extra aandacht voor ouderen en kwetsbare
doelgroepen?

7. Kan het College van B&W deze vragen op korte termijn beantwoorden zodat zorg
gedragen kan worden voor adequate en tijdige communicatie naar de kiezer toe?

Namens het CDA Echt-Susteren
Mascha Verkoulen-Smeets, raadslid